Afgemeten gebiedsinjectie door precisielandbouw

Regio: Grenscorridor N69, Noord-Brabant
Status: Lopend

Met precies de goede hoeveelheid, in de juiste vorm en exact wanneer nodig de gewassen voeden. De geavanceerde techniek van precisielandbouw zorgt voor een hoger rendement en minder uitstoot van CO2. Ook verkeer en infrastructuur hebben baat bij deze geautomatiseerde vorm van land- en tuinbouw.

Met LEADER-subsidie kunnen ZLTO en een groep van veertig regionale agrariërs zeven verschillende innovatievormen op het gebied van precisielandbouw realiseren. Hiermee krijgen precisielandbouw en duurzaam ondernemen een impuls in het grenscorridorgebied N69.

Zeven unieke innovatietoepassingen

Het project kent zeven unieke toepassingsgebieden: (1) plant-/perceelsgerichte bemesting; (2) minimale gewasbescherming; (3) optimale watergift; (4) toekomstbestendige bedrijfsplanning; (5) optimale dierverzorging; (6) natuurinclusief randenbeheer en (7) het realiseren van dataplatforms naar keten, overheid en burgers. Van elk van de zeven soorten innovaties zijn gemiddeld twee toepassingen al getest. Die toepassingen beïnvloeden direct de beslissingen van ten minste 15 agrariërs en bereiken zeker 100 boeren in de regio. Onderlinge samenwerking en goede communicatie zijn dan ook essentieel.

Betrokkenheid vooraf

Bij het testen en ontwikkelen van de innovaties gaan de agrariërs en ZLTO nauw samenwerken en onderling kennis delen. Leden van de agrarische netwerkgroep worden vooraf betrokken: al in de projectontwikkelingsfase. Uitvoering van de projectactiviteiten gaat dan in de volgorde die aansluit bij hun wensen. Zo creëren de innovators betrokkenheid vooraf, in plaats van te leren achteraf. Een kerngroep van zes ondernemers voert de activiteiten uit en integreert precisielandbouw in hun bedrijfsvoering.

Communicatie

Alle betrokken en geïnteresseerde boeren uit de regio worden op de hoogte gehouden door gerichte en regelmatige communicatie. Andere betrokken professionals zoals loonwerkers, machinebouwers, gemeenten, onderzoekers en ICT bedrijven lopen mee in het innovatieproces en krijgen onder meer demonstraties te zien. Ook geïnteresseerde burgers worden deelgenoot van het project. Ze kunnen zitting nemen in participatiegroepen, open dagen bezoeken en op de hoogte blijven via verschillende (sociale) media.

Gebiedsimpuls

Agrariërs kunnen de innovatieve technologie van high-tech bedrijven uit de Brainport inzetten voor hun precisielandbouw. Het project legt zo een verbinding tussen stad en platteland en versterkt het regionale netwerk met bedrijven.

Verkeer en infrastructuur hebben ook baat bij precisielandbouw door een betere planning van gewasbewerkingen en rijroutes. Als agrariërs en loonwerkers hun onderlinge planning beter kunnen afstemmen, vergroot dat het positieve effect. De impact van precisielandbouw is zo potentieel groter dan op perceelniveau: door de positieve neveneffecten voor water, natuur, landschap en verkeer geeft precisielandbouw de grenscorridor een letterlijke gebiedsimpuls.

Elly Trommelen, Tel. 073 6808321
LEADER Grenscorridor N69