Boeren Meten Water

Uitvoeringsperiode: 15-04-2018 t/m 31-12-2020
Regio: NL-121 Noord-Friesland
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

In de kustzone is sprake van verzilting. Landbouw in deze gebieden is mogelijk dankzij een relatief dunne zoetwaterlens in de percelen en zoetwateraanvoer via sloten. De aanvoer via sloten en de zoetwaterlens staan letterlijk en figuurlijk onder druk door veranderingen in de zoetwaterbeschikbaarheid en interne verzilting. Klimaatverandering (toenemende droogte en zeespiegelstijging) en bodemdaling spelen hierbij een rol. Het risico bestaat dat de zoetwaterlenzen dunner worden of zelfs verdwijnen. Daardoor kan schade optreden aan de gewassen. Door veranderingen in de zoetwaterbeschikbaarheid neemt het risico op verzilting van sloten toe. Dat deze risico’s aanwezig zijn en hoe men daarnaar kan handelen is niet altijd of slechts gedeeltelijk bekend.
Op het gebied van bodemdaling, veelal veenbodems, is het van belang om het beheer van grondwater en bodemvocht zo te optimaliseren dat de veenoxidatie zo veel mogelijk wordt geremd, met behoud van landbouwkundig gebruik. Om inzicht te krijgen in de problematiek, zijn betrouwbare meetgegevens noodzakelijk. Op dit moment ontbreken de mogelijkheden om betrouwbare metingen te kunnen doen en vindt er geen centrale datadeling plaats.

Aanpak

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot een vorm van participatieve monitoring en waterbeheer. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende zoetwater en met betrekking tot de landbouw een duurzame productiegroei. Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen. Door op deze manier samen te werken, ontstaat meer begrip voor elkaar en daarmee een goede basis om het gedeelde doel te bereiken.
Binnen het project wordt een meetinstrument doorontwikkeld voor het meten van de grondwaterstand, het zoutgehalte van het grondwater en het bodemvocht. De gegevens worden centraal op een platform verzameld en via een website direct online weergegeven, die tezamen met meetgegevens van het waterschap kunnen worden weergegeven.

Resultaat

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Door samen metingen uit te voeren ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die de invloed van verzilting en veenoxidatie kunnen beperken. Bovendien wordt de kennis over het functioneren van het hydrologisch systeem vergroot.
Website
http://boerenmetenwater.nl
 

Projectleider

Projectleider
Kees Dorland
Acacia Water
06-8265 7348

Partner(s)

Partner(s)
Adviesbureau TWTG (Internet of Things)
LTO Noord