De bodem als Spons

Uitvoeringsperiode: 01-09-2016 t/m 01-04-2018
Regio: Overijssel
Status: Lopend

 

Doel
Kennis vergroten over de mogelijkheden om de organische stof in de bodems toe te laten nemen. De deelnemers willen de kennis verhogen over het belang van organische stof gehalte en wijze waarop dit kan worden verhoogd, ze willen ervaring opdoen met verhogen van organische stof en inzicht verkrijgen in de huidige situatie van het bedrijf middels de C-kringloop.

Resultaat is dat deelnemers meer kennis hebben en gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met, hierdoor zal op lange termijn het organische stof % verhogen.

Aanpak
De deelnemers doen ervaring op met verhogen van organische stof en krijgen inzicht in de huidige situatie van het bedrijf middels de C-kringloop. Dit alles middels workshops en demonstraties omdat een boer leert door te zien en te doen.

Hierdoor zal op lange termijn het organische stof % verhogen. Dit leidt tot het verhogen van het waterbufferend vermogen, verkleinen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en tegengaan van mineralenuitspoeling door het verhogen van de organische stof in de bodem. Dit doen we door het verhogen van de organische stof in de kringloop van grondgebonden veehouderij bedrijven door onderstaande verschillende typen maatregelen.

  1. Uit drijfmest kunstmest maken, waarbij organische stof met lage gehaltes aan mineralen overblijft.
  2. Hergebruik van slootveegsel of bermmaaisel als bodemverbeteraar levert veel voordelen op voor boer en waterschap.
  3. Tegen lagere kosten een extra bron van organische stof opbrengen voor de schrale zandgronden in Oost Twente.
  4. Fermenteren van organische reststromen (evt. bokashi) om de bemestende waarde te optimaliseren en deze waardevolle organische stof niet als een afvalproduct te zien.
  5. Het gebruik van organische (kunst)mestsoorten zoals de GroenFosfaat korrel

Naast het volgen van workshops en demonstraties om de kennis te verhogen, gaan de deelnemers op hun eigen bedrijf actief aan de gang gaan met maatregelen om de organische stof kringloop te verbeteren. Deze C-Kringloop (koolstof is een afgeleide van organische stof) per bedrijf wordt gemonitord.

Website:  https://www.dlvadvies.nl/innovaties/koolstofkringloop

Projectleider

Projectleider
Saskia Haarhuis-Veldman
DLV Advies
06-2325 9388