GLB-pilot BOER-EN-LAND-GOED: Groenblauwe diensten voor steenuil, patrijs en strontvlieg

Uitvoeringsperiode: 01-08-2021 t/m 31-12-2023
Regio: Gelderland, Overijssel
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem
De initiatiefnemers willen de vervlakking van houtwallen tegen gaan door houtwallen aan te leggen, te herstellen en te onderhouden zoals het hoort, met respect voor cultuurhistorie en met het oog op maximale bevordering van de biodiversiteit. Het is van grote meerwaarde dat landschapselementen op landbouwgrond in verbinding staan met andere landschapselementen, bossen of natuurgebieden. Ook op de gronden van stichting Twickel ontbreken schakels in het netwerk van landschapselementen. Passend bij de landschapstypologie en landgebruik moeten de ontbrekende schakels worden aangelegd in de vorm van struweelheggen, singels of houtwallen om de biodiversiteit en het landschapsschoon te versterken.

Aanpak

De weilanden op de agrarische gronden bestaan voor 100% uit Engels raaigras. Wij willen dit veranderen, door tegen de houtwallen aan kruidenrijke stroken in te zaaien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat landschapselementen in combinatie met kruidenrijke stroken van grote meerwaarde zijn voor de biodiversiteit. Hiervoor zal geëxperimenteerd worden met zaadmengsels die goed zijn voor de biodiversiteit en inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Om de karakteristieke essen en bolle akkers met steil randen van Landgoed Twickel natuurinclusief te kunnen exploiteren en daarmee de biodiversiteit te stimuleren, is het herintroduceren van strokenteelt in combinatie met kruidenrijke mengsels gewenst. Het is een  voorbeeldproject voor het beter integreren van landschapselementen in de landbouw. En hoe de combinatie van landbouw en natuur meerwaarde heeft voor beiden. Daarbij past een systeem voor het verwerken van mest volgens het Franse model Bokashi.

Concreet wordt het volgende gedaan:

  • Aanleggen van struweelheggen en singels om de ontbrekende schakels in het netwerk van landschapselementen te realiseren.
  • Inzaaien van kruidenrijke graslandstroken van 6 of 9 meter breed langs een aantal landschapselementen.
  • Inzaaien van meerjarige vogelakkers met strokenteelt op enkele geselecteerde essen in de buurt van landschapselementen.
  • Het systeem van mestverwerking volgens het Franse model Bokashi verder uitwerken in een pilot.   
  • Organiseren van kennisbijeenkomsten voor pachters
  • Kennis delen met andere collectieven, terrein beherende organisaties en de overheid.

Resultaat

Het project wil aantonen dat de verwevenheid van natuur en agrarische bedrijfsvoering kan worden versterkt en uitgebreid binnen een goede landbouwpraktijk. Hiermee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen die de transitie naar natuurinclusieve landbouw op de gronden van Stichting Twickel belemmeren. Met de inzet van doelgerichte betalingen kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de bescherming van de biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en het in stand houden van leefgebieden en landschappen.

Website: https://www.collectiefdeltaplan.nl/

Projectleider

Projectleider
Carin Laarman
Coöperatieve Vereniging Collectief Deltaplan Landschap
06-3178 1327

Partner(s)

Partner(s)
Stichting Twickel
Hans Gierveld