GLB-pilot Circulair data gedreven Schakelen hoge zandgronden in de Kempen

Uitvoeringsperiode: 15-07-2021 t/m 31-12-2023
Regio: NL-414 Zuidoost-Noord-Brabant
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem
Bodemuitputting en erosie is een grote bedreiging voor zowel akkerbouwers, veetelers, water- en natuurbeheerders. Een van de GLB-oplossingen is het inzetten van hoogwaardige natuurlijke mest en compost. Op dit moment vertrekken er (noodgedwongen) teveel nutriënten en organische stof uit een agrarisch gebied. Maaisel en overige-groen blauwe reststromen van gemeenten en natuurbeheerders worden vaak tegen hoge kosten afgevoerd. Zelfs de mest van dieren die een gebalanceerde voeding krijgen wordt op dit moment vooral geëxporteerd.

Aanpak

  • Bij het eerste deelproject (de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij) ligt de focus op een zo hoog mogelijke kwaliteit mest en emissiearme toediening. Door de bodem op orde te brengen ontstaan kansen om biodiversiteitsherstel te versnellen. Er wordt voortgebouwd op de ambitie om op 200 Ha kunstmestvrij te telen, sterkere gewassen die alleen uit noodzaak met spotspraying op plantniveau behandeld worden en insectensnelwegen als buffer voor ziekten en aanwas voor natuurlijke plagenbestrijding.
  • Bij de tweede deelproject ligt de focus op van 5 verschillende reststromen uit veeteelt en natuur hoogwaardige compost betrouwbaar, valideerbaar en certificeerbaar beschikbaar te krijgen voor agrariërs en natuur. Stapsgewijs wordt in 2 jaar de praktijk gerealiseerd en bij succes is het direct een enorme ecologische, maatschappelijke en economische boost voor de regionale kringloop.
  • In online sessies en fysieke bijenkomsten worden kansen en dilemma’s van het behouden van mest- en reststromen in de Kempen behandeld richting praktische handvatten.
  • Belangrijke onderdelen van het project zijn adequate monitoring via dataficatie en monitoring met sensoren. 

Resultaat
Opbouw van organische stof in de bodem en het bemesten dient zo dicht mogelijk bij natuurlijke processen van vitaal belang zijn om verdroging en uitspoelingsrisico’s het hoofd te bieden. Om deze stromen (weer) in te kunnen zetten dient er met lokale stakeholders integraal naar het ecologisch en economisch verantwoord hergebruik van mest en reststromen gekeken te worden. In deze GLB-pilot wordt gewerkt aan twee deelprojecten met ieder een consortium van zowel landbouw als natuur stakeholders in twee gebieden ten zuiden van Tilburg en Eindhoven.

Tijdelijke website: https://www.pcvpl.nl/nl/circulairschakelen

Projectleider

Projectleider
Paul van Zoggel -
Van den Borne Aardappelen
06-3900 9805

Partner(s)

Partner(s)
Melkveehouder Mijs-Craens
Den Elshorst
Huis van de Brabantse Kempen
Praktijkcentrum voor Precisielandbouw