GLB-pilot Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel

Uitvoeringsperiode: 01-07-2021 t/m 31-12-2023
Regio: NL-122 Zuidwest-Friesland
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem
Het proces van veenoxidatie dat plaats vindt in de bodems van de betrokken landerijen moet worden gestopt. Vanwege de draagkracht van de bodem en de gewasopbrengst wordt het grondwaterpeil al een aantal decennia kunstmatig laag gehouden in polders. Gevolg is dat het veen versneld is gaan oxideren. Deze veenoxidatie zorgt voor bodemdaling en ook voor de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Om het tij te kunnen keren is er geen andere optie dan het verhogen van de grondwaterstanden. Deze vernatting zal impact hebben op de bewerkbaarheid en productiviteit van het grasland. Dit raakt direct en significant aan het bedrijfseconomisch functioneren van onze landbouwbedrijven.

Aanpak
Het project heeft betrekking op een gebied van 300 hectare ten zuiden van Akkrum, midden in het Friese veenweidegebied. Het vertrekpunt van ons project is dat we het veen drastisch gaan vernatten om de processen van bodemdaling en broeikasgasuitstoot zoveel mogelijk terug te brengen. Onze inschatting is dat we binnen het landgoed in 20 jaar circa 50.000 ton CO2-uitstoot kunnen voorkomen. Geïnspireerd door Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) wordt het concept “veenweidelandgoed” opgepakt. Het landgoed is een nieuw model voor coöperatieve samenwerking op gebiedsniveau, gebaseerd op het aloude concept van het landgoed, maar met een innovatief verdienmodel dat uitgaat van stapeling van functies. Het veenweidelandgoed gaat uit van de potenties van bodem, landschap en natuurlijke omstandigheden
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

  1. Inventarisatie benodigde aanpassingen in het watersysteem om peilbeheer te kunnen richten op drastische vernatting en veenbehoud
  2. Ontwikkelen van deelplannen voor verschillende activiteiten die op het veenweidelandgoed ondernomen kunnen worden: melkveehouderij, CO2 credits, korte ketens en gastronomie, verblijfsrecreatie/wonen, energieproductie, natuur- en landschapsbeheer
  3. Ontwikkelen van een integraal gebiedsplan “Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel” met bijbehorend organisatiemodel en businesscase
  4. Uitvoeren van een aantal proefprojecten om de ideeën te testen of het veenweidelandgoed zelfs een bijdrage kan leveren aan CO2-afvang. Daarvoor gaan we experimenteren met natte teelten en met maatregelen om meer organisch stof in de bodem te krijgen.

Resultaten
Een groep van agrariërs en ondernemers die allen actief zijn in en rond het Friese dorp Akkrum, denken na over toekomstbestendig ondernemen in het veenweidegebied. Met de realisatie van “Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel” zetten wij in op een systeeminnovatie van onderop, concreet en in de praktijk op weg naar die oplossing. Het doel is om te komen tot een door het gebied gedragen en financieel haalbaar plan voor de realisatie van een veenweidelandgoed bij Akkrum.

Website: Home | Akkrumer Goedland

Nieuwsbericht: Groep agrariërs uit Akkrum en omstreken richt stichting Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel op: 'Wij willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem' | Heerenveense Courant

Projectleider

Projectleider
Albert van Zadelhoff
Akkrumer Goedland
06-2213 9418

Partner(s)

Partner(s)
Jongbloed Agro
Mts RP en FM van Keimpema Venema
TdM beheer
Yn ’e Sinne Farm
Friese Milieu Federatie
Goed Ite
De Nije Mieden Yn