Grondig Boeren met Mais Limburg

Uitvoeringsperiode: 01-01-2018 t/m 15-12-2019
Regio: Limburg
Status: Afgerond

 

Doel
Het verduurzamen van de maïsteelt op zandgrond in Limburg via vraaggestuurde demo’s op proefbedrijven en satellietbedrijven en diverse trainingsbijeenkomsten. Op deze wijze krijgen maïstelers handvatten om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en broeikasgasemissies en de bodemkwaliteit, bodembiodiversiteit en de maïsopbrengst te verbeteren.

Aanpak
Het introduceren van verschillende teeltmaatregelen, gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit met lagere emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, vermindering van broeikasgasemissies en een stimulering van de biodiversiteit zonder opbrengstverlies.

De diverse teeltmaatregelen worden samen gebracht in een aantal nieuwe teeltsystemen van maïs op basis van inbreng van een grote groep maïstelers, loonwerker en erfbetreders (adviseurs en toeleveranciers) en in samenspraak met onderzoekers.

Knelpunten en kansen in de maïsteelt in Limburg worden geïnventariseerd. Deze kansen en knelpunten worden omgezet in demonstraties op proefbedrijven en satellietbedrijven die de potenties van de maatregelen zowel milieutechnisch als economisch laten zien.

Eindresultaat

Doel van het project is om de maïsteelt op de zandgronden in de provincie Limburg te verduurzamen door het introduceren van verschillende teeltmaatregelen en deze te integreren tot een nieuwe teeltaanpak. Deze zijn gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit met als resultaat efficiëntere inzet en lagere emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, vermindering van broeikasgasemissies en een stimulering van de biodiversiteit bij een minstens gelijkblijvende opbrengst op langere termijn. De diverse teeltmaatregelen worden samen gebracht in een aantal nieuwe teeltsystemen van maïs, dit gebeurt op basis van inbreng van een grote groep maïstelers, loonwerkers en erfbetreders (adviseurs en toeleveranciers) en in samenspraak met onderzoekers. Door kennisoverdracht aan maïstelers leren zij hoe ze op hun eigen bedrijf de maïsteelt kunnen verbeteren (centraal op proefbedrijf Vredepeel en decentraal op satelliet bedrijven). De training van de erfbetreders zorgt ervoor dat ook op de langere termijn de nieuwe teeltsystemen ondersteund worden.

Aanpak

De gebruikte aanpak in het project Grondig boeren met Maïs slaat aan omdat de maïstelers, erfbetreders en loonwerkers zelf mee konden bepalen welke aspecten er in de demo’s worden opgenomen. Maïstelers, erfbetreders en loonwerkers laten met uitdagende en inspirerende demonstraties zien welke teeltmaatregelen realistisch zijn. Deze realistische teeltmaatregelen worden door de overige maïstelers, erfbetreders en loonwerkers overgenomen. Met andere woorden, veranderingen die vanuit de doelgroep ontstaan (Bottom-up) worden door de rest van de groep overgenomen. Door ook kennis en ervaringen vanuit andere projecten te betrekken wordt versneld gewerkt aan verduurzaming van de maisteelt.

Demonstraties

De demonstraties die op de twee satellietbedrijven zijn uitgevoerd in 2018 en 2019 zijn vooraf getoetst op de in de toekenningsbrief genoemde duurzaamheidscriteria. Van de twee hoofdcriteria positieve organische stof balans en mineralenbalans hieronder enkele voorbeelden.

Organische stof balans

Voor de demonstraties op de satellietbedrijven en proefbedrijf Vredepeel is voor elke specifieke teeltmethode een organische stofbalans gemaakt met als doel op z’n minst de jaarlijkse afbraak te compenseren door gewasresten, organische mestaanvoer (binnen de wettelijke kaders en optimaliseren van het vanggewas).

Mineralenbalans

Voor de aanleg van de demonstraties op de satellietbedrijven wordt aan de hand van een grondmonster analyse en de toegepaste bemesting en gewasteelten in voorgaande jaren op het perceel een bemestingsplan opgesteld. In het bemestingsplan worden de beschikbare mineralen in de bodem en vrijkomende mineralen uit bemesting en gewasresten van voorgaande jaren meegerekend. Op die manier is het mogelijk om de mais op basis van de mineralenbehoefte te bemesten en zo min mogelijk rest N na de oogst over te houden. Hierdoor is de kans op nitraatverlies te beperken.  

Website:

www.grondigboerenmetmais.nl

 

Projectleider

Projectleider
John verhoeven
Stichting Wageningen Research
0320 291 349