Mestbehandeling door Udar geduid in de veehouderij kringloop

Uitvoeringsperiode: 14-06-2021 t/m 14-12-2022
Regio: Gelderland
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem

Het gevolg van de huidige mestwetgeving is dat boeren een overschot aan organische mest hebben, en veel kosten maken om dit ofwel af te voeren ofwel te verwerken voor gebruik. Tegelijkertijd is voor de productie van kunstmest veel energie nodig en heeft het gebruik van zowel kunst- als organische mest veel nadelige effecten op de bodem en het milieu. Om de emissie van stikstof uit de veehouderij te beperken en de natuur te verbeteren, is de ontwikkeling van de huidige methode van bemesting naar een duurzamere vorm van bemesten noodzakelijk.

Aanpak

Ontwikkelen van een mobiele pilotinstallatie waarmee mest emissiearm kan worden verwerkt. Hierbij worden stikstof-mineraliserende (ammonificerende) micro-organismen en toxinen afgedood, ammoniakemissie teruggedrongen, schuimvorming op mest tegengegaan en een bodemvriendelijker meststof gemaakt van drijfmest.

  1. Udariseren: doorontwikkeling van een methode voor het reinigen van organische mest door het onderwerpen ervan aan elektrische ontlading, door interval schokken of vonkontlading (bougie werking) samen met watergas. Het gaat om een technisch werkingsprincipe dat lijkt op de behandeling met gepulseerde hoogspanning bij hoge veldsterkte die kan worden toegepast voor de pasteurisatie van fruitsappen, melk, yoghurt, soepen, vloeibare eieren, etc. Dit vindt plaats door elektroden, die hoge voltages (10.000 – 50.000 Volt) met een interval afgeven. De interne temperatuur kan gedurende de ontlading kort oplopen tot 4.000 graden Celsius. Door geperste lucht toe te voegen bij de elektrode zal stikstof fixatie plaatsvinden. Dit verhoogt de organische stikstof in de hernieuwde mest entiteit.
  2. Toevoegen van kaaswei: de ontstane nieuwe mest entiteit zal vervolgens worden geënt met kaaswei (jaarlijks 6 miljard liter), in de gier- of mestput, of erbuiten. Deze kaaswei is onderdeel van een afvalstroom, en zal in dit project worden ingebracht door Kaasboerderij Weenink. Eiwit uit zure kaaswei maakt de mineralenverhouding in drijfmest optimaler naar de praktijk toe. Door in de gierkelder schadelijke stoffen te verbreken en wei toe te voegen wordt stikstof gebonden in de mest. Dit voorkomt verder schuim- en methaanontwikkeling in de stal.
  3. Toevoegen van inoculum: na de ontsmetting en toevoeging van kaaswei is de concurrentie voor overige bacteriën grotendeels verdwenen, waardoor de mest geschikt is voor de ontvangst van effectieve bacteriestammen die ervoor zorgen dat de ammonificerende bacteriën worden stopgezet. Deze gunstige bacteriën ondersteunen de processen in de mest en bodem. Net afgedode bacteriën zijn voedsel voor het bacteriemengsel. Na 2-4 weken fermenteren (opslag) kan de hernieuwde opgewaardeerde mest worden uitgereden over de landerijen.

Beoogd resultaat

Dit project omvat de ontwikkeling van een mobiele pilot installatie gevolgd waarin drijfmest zal worden behandeld onder hoog voltage - in dit project ‘udariseren’ genoemd – en kan worden verrijkt door toevoeging van kaaswei en inoculatie met een bacteriestam. Dit ten behoeve van het verwerken van drijfmest voor hoogwaardig hergebruik op het land, het verminderd uitstoten van schadelijke stikstofverbindingen en het besparen van tijd en geld voor de landbouwer. Zo is per hectare grasland veel minder meststof nodig dan voorheen (van 60m3 naar 15m3), waarmee een grote stap richting kringlooplandbouw kan worden gezet.

Website: www.electroudar.com  en www.yellowagro.com

Projectleider

Projectleider
Willibrordus van der Weide
Yellow Energy B.V.
06-2336 0058

Partner(s)

Partner(s)
Kaasboerderij Weenink