Mestbehandeling door Udar geduid in de veehouderij kringloop

Uitvoeringsperiode: 14-06-2021 t/m 14-12-2022
Regio: NL-225 Achterhoek
Status: Afgerond

 

Projectbeschrijving (project is afgerond)

Probleem

Het gevolg van de huidige mestwetgeving is dat boeren een overschot aan organische mest hebben, en veel kosten maken om dit ofwel af te voeren ofwel te verwerken voor gebruik. Tegelijkertijd is voor de productie van kunstmest veel energie nodig en heeft het gebruik van zowel kunst- als organische mest veel nadelige effecten op de bodem en het milieu. Om de emissie van stikstof uit de veehouderij te beperken en de natuur te verbeteren, is de ontwikkeling van de huidige methode van bemesting naar een duurzamere vorm van bemesten noodzakelijk.

Aanpak

Ontwikkelen van een mobiele pilotinstallatie waarmee mest emissiearm kan worden verwerkt. Hierbij worden stikstof-mineraliserende (ammonificerende) micro-organismen en toxinen afgedood, ammoniakemissie teruggedrongen, schuimvorming op mest tegengegaan en een bodemvriendelijker meststof gemaakt van drijfmest.

  1. Udariseren: doorontwikkeling van een methode voor het reinigen van organische mest door het onderwerpen ervan aan elektrische ontlading, door interval schokken of vonkontlading (bougie werking) samen met watergas. Het gaat om een technisch werkingsprincipe dat lijkt op de behandeling met gepulseerde hoogspanning bij hoge veldsterkte die kan worden toegepast voor de pasteurisatie van fruitsappen, melk, yoghurt, soepen, vloeibare eieren, etc. Dit vindt plaats door elektroden, die hoge voltages (10.000 – 50.000 Volt) met een interval afgeven. De interne temperatuur kan gedurende de ontlading kort oplopen tot 4.000 graden Celsius. Door geperste lucht toe te voegen bij de elektrode zal stikstof fixatie plaatsvinden. Dit verhoogt de organische stikstof in de hernieuwde mest entiteit.
  2. Toevoegen van kaaswei: de ontstane nieuwe mest entiteit zal vervolgens worden geënt met kaaswei (jaarlijks 6 miljard liter), in de gier- of mestput, of erbuiten. Deze kaaswei is onderdeel van een afvalstroom, en zal in dit project worden ingebracht door Kaasboerderij Weenink. Eiwit uit zure kaaswei maakt de mineralenverhouding in drijfmest optimaler naar de praktijk toe. Door in de gierkelder schadelijke stoffen te verbreken en wei toe te voegen wordt stikstof gebonden in de mest. Dit voorkomt verder schuim- en methaanontwikkeling in de stal.
  3. Toevoegen van inoculum: na de ontsmetting en toevoeging van kaaswei is de concurrentie voor overige bacteriën grotendeels verdwenen, waardoor de mest geschikt is voor de ontvangst van effectieve bacteriestammen die ervoor zorgen dat de ammonificerende bacteriën worden stopgezet. Deze gunstige bacteriën ondersteunen de processen in de mest en bodem. Net afgedode bacteriën zijn voedsel voor het bacteriemengsel. Na 2-4 weken fermenteren (opslag) kan de hernieuwde opgewaardeerde mest worden uitgereden over de landerijen.

Eindresultaat

Electro Udar effect werkt met verschillende metaalelektroden op de drijfmest, zoals molybdeen, zink, koper, ijzer en kobalt. Tijdens het proces van ontlading zal nano deeltjes(0-50 Nm) vrij komen in de mest. Deze welkome verrijking van spoorelementen in de mest is essentieel voor planten/gewassen. Dit is niet eerder vertoond.

De projectdoelstelling, zoals omschreven in het projectplan, luidde als volgt: ‘Organische mest bevat niet alleen N.P.K. (stikstof, fosfor, kalium) voor hergebruik maar ook zeer waardevolle bestanddelen zoals eiwitten, aminozuren, vetzuren en koolstofketens. Doel van dit project is daarom het ontwikkelen van een mobiele pilotinstallatie waarmee mest emissiearm kan worden verwerkt zodat het kan worden ingezet als grondstof voor de kringloop landbouw en duurzame economie. Hierbij worden stikstofmineraliserende (ammonificerende) micro-organismen en toxinen afgedood, ammoniakemissie teruggedrongen, schuimvorming op mest tegengegaan en een bodemvriendelijker meststof gemaakt van drijfmest.’ 

Het udariseren van onbewerkte drijfmest is geslaagd. Hiermee is het reduceren van (onder andere) stikstof (NH3) op de boerderij en bij het uitrijden aantoonbaar mogelijk. De afbraak van o.a. ammonium (NH4) en de moleculaire verandering van de drijfmest heeft een positief gevolg op emissies. Door de proeven uit dit project hebben wij kunnen aantonen en concluderen dat:

  1. Drijfmest moleculair kan worden bewerkt onder hoge voltage en schadelijke bacteriën (pathogenen) zo afsterven; 
  2. Toevoeging van de aerobe (zuurstofrijke) bacteriën met een pH van rond de 7.0 zorgt voor een toename van de binding van stikstoffen; 
  3. Drijfmest zo kan worden verwerkt tot organische meststof met verhoging van organische stikstof en derhalve een betere opname door bodem/gewas, 
  4. Er met succes is ontwikkeld aan en getest met een kleine vrachtwagen die met 50kW aan groene stroom een volume van 10-50 m3 drijfmest kan verwerken per uur, en dus dat; 
  5. Het terugdringen (en eventueel volledig voorkomen) van (drijfmest) emissies door voorbehandeling met ‘zuurstof en ozon’ (udariseren) zeer waarschijnlijk mogelijk is.

Website: www.electroudar.com 

www.yellowagro.com

Yellow Energy BV, Arnhem: De uitvinder die boeren werkelijk wil helpen. - Het Ondernemersbelang

Projectleider

Projectleider
Willibrordus van der Weide
Yellow Energy B.V.
06-2336 0058

Partner(s)

Partner(s)
Kaasboerderij Weenink