Mineralenconcentraat op maat

Uitvoeringsperiode: 01-06-2018 t/m 01-06-2021
Regio: NL-123 Zuidoost-Friesland
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

Om op bedrijfsniveau te kunnen voldoen aan het mestbeleid zijn veel veehouders verplicht om stikstof en fosfaat af te voeren via dierlijke mest. Daarentegen hebben zij vaak wél ruimte om N en P aan te voeren via kunstmest.

Aanpak

  • Het kraken van mest in combinatie met eventueel vergisten, hygiëniseren of composteren van mest. De laatstgenoemde technieken zijn redelijk ingevoerd in de veehouderij. Zowel de ammoniakstripper als de mestkraker zijn een recente vinding.
  • Doordat de deelnemers met de kraker of de ammoniakstripper hun volledige mestproductie bewerken ontstaat er een overschot aan kunstmest op deze bedrijven en een tekort aan drijfmest. De deelnemers uit de regio kunnen deze ruimte aan drijfmest invullen en vervolgens het gebruik aan kunstmest verminderen.
  • Aan de akkerbouw kunnen concentraten op maat geleverd worden aangevuld met drijfmest.
  • De CO2, methaan en lachgasuitstoot wordt beperkt wordt door de verwerking van verse mest. Ook wordt door inzet van mineralenconcentraten de inzet van minerale meststoffen (deels) verdrongen.

Resultaat

Integratie en verdere doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderijsector en akkerbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt naar gestreefd om in een gebied van circa 12000 ha in Noord Nederland de bemesting volledig in te vullen met regionale meststoffen. Er wordt dan geen mest meer afgevoerd gekoppeld aan een sterke vermindering van de aanvoer van kunstmeststoffen. Door waardevolle grondstoffen aan mest te onttrekken voor de productie  van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralenconcentraat op maat) wordt de emissies naar bodem, lucht en water verminderd.

Website

https://www.dlvadvies.nl/nieuws/mineralenconcentraat-op-maat/866

Projectleider

Projectleider
Sytze Waltje
DLV-Advies
06-20439109

Partner(s)

Partner(s)
Circular Values
Melkveehouders Jorritsma, van der Veen en Swart