Natuur-inclusief met bomen

Uitvoeringsperiode: 01-01-2020 t/m 31-12-2022
Regio: Gelderland
Status: Afgerond

 

(Project is afgerond)

Doel

Het project wil ondernemers inspireren en aanzetten tot investeren in agroforestry, in bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, in notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

In het project werken we aan bewustwording en kennisoverdracht op praktijkbedrijven met als resultaat dat teelt met bomen toeneemt in Gelderland en daarmee aan een duurzame, rendabele natuurinclusieve (kringloop) landbouw.

Aanpak

Telen met bomen is voor velen nieuw en dat betekent dat er een aantal belemmeringen overwonnen moeten worden. Dit project beoogt door kennisoverdracht, coaching, training en demonstraties deze belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

 1. Voorbereiding: werven van aspirant-telers via bekende kanalen voor het volgen van de trainingen en workshops. De beschikbare kennis wordt ontsloten en beschikbaar gemaakt voor de cursisten
 2. Uitvoering: de trainingen, workshops, demonstraties en excursies drie keer worden uitgevoerd in west-, midden- en oost Gelderland.
 3. Borging kennis: kennis wordt  geborgd door vastlegging van de ontsloten kennis in presentaties, cursusmateriaal, handleidingen en factsheets. Deze worden dan via diverse websites aangeboden en uitgereikt op bijeenkomsten.

Vanwege Covid-19 zijn een aantal fysieke bijeenkomsten omgezet naar online bijeenkomsten.

Eindresultaat

Kern van het project is kennisoverdracht op gebied van de inpassing van bomen in allerlei teeltsystemen en bedrijfsvoering, gekoppeld aan relevante kennisoverdracht m.b.t. de bodem en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van teeltsystemen met bomen. Ook is er specifieke aandacht voor de ruimtes tussen de bomen en hoe die benut kunnen worden. Die doelstelling moet de ondernemer kennis en kunde geven om goed met de bomen aan de slag te gaan en het een onderdeel te laten worden en zijn van zijn eigen landbouwbedrijf, waardoor een robuuster natuur inclusief kringlooplandbouwsysteem ontstaat dat bijdraagt aan een duurzaam rendabele bedrijfsvoering, meer biodiversiteit en een robuust “climateproof” bodem- en watersysteem. Hierdoor: 

 • Stimuleren teelt met bomen om zo de biodiversiteit te bevorderen 
 • Kennis van de mogelijkheden van planten tussen de bomen 
 • Overdracht van kennis, ervaringen en praktische toepassingen m.b.t. bomen, tussen beplantingen en specifiek notenbomen. 
 • De ondernemer raakt vertrouwd met de nieuwe inzichten op gebied van bomen in allerlei toepassingen (bekend maakt bemind). 
 • Belemmeringen (technisch en economisch) voor het toepassen van telen met bomen door de ondernemer worden gesignaleerd, besproken en oplossingen aangereikt voor bedrijfsspecifieke knelpunten.
 • Praktische vaardigheden voor de teelt met bomen worden gedemonstreerd en geoefend. 
 • Kennis van mogelijke verdienmodellen 

Overbrengen van de nieuwe kennis: 

 1. 1maken de belemmeringen voor het inpassen van bomen en/of het opstarten van de notenteelt voor de ondernemer inzichtelijk en reiken hem/haar kennis en vaardigheden aan zodat hij/zij voor de eigen bedrijfssituatie de (noten)bomen kan implementeren in zijn huidige (natuur-inclusieve) bedrijfsvoering. Kennisoverdracht, het verkrijgen van nieuwe (technische en sociale) vaardigheden, het uitwisselen van ervaringen zijn belangrijke onderdelen van het project. 
 2. geeft de ondernemer meer inzicht in de waarde en toepassing van de bomen die passend zijn in zijn bedrijfsvoering om de natuurkwaliteit te verhogen (biodiversiteit), waterkwaliteit te verbeteren (zoals bufferstroken) en de kwaliteit van de toplaag van de bodem te verbeteren.

Website: CropEye - Natuur-inclusief met bomen

Bij de foto: toekomstig landschap

Projectleider

Projectleider
Ton Baltissen
Stichting CropEye
06 -1292 1072

Partner(s)

Partner(s)
LTO Noord
Mede financiering: LTO Noord fondsen