Polderkennis op Peil

Uitvoeringsperiode: 01-03-2017 t/m 30-03-2021
Regio: Utrecht
Status: Lopend

 

Doel
In Poldernetwerken werken boeren met andere partijen in een polder samen om de opgaven van water- en bodemkwaliteit en wateroverlast, integraal aan te pakken met oog voor bedrijfszekerheid. De kern van de aanpak is een regionale benadering van deelnemers op polderniveau. Deze polderaanpak richt zich juist op het betrekken van zoveel mogelijk boeren in een gebied en niet alleen de voorlopers. Hierdoor wordt ook het “peloton” betrokken en in beweging gebracht.

Met behulp van o.a. de kringloopaanpak verkrijgen de deelnemers inzicht in de nutriëntenbenutting. Met adviezen over ecologisch slootbeheer krijgen deelnemers aandacht voor waterkwaliteit. Er is aandacht voor bodemkwaliteit, bodemdaling enz. Daarmee komt een gedragsverandering op gang die leidt tot concrete maatregelen op genoemde thema’s.

Aanpak
De twee grote agrarische collectieven in Utrecht West: de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen en ANV De Lopikerwaard werken in hun regio aan verbetering van de kwaliteit van het vele oppervlaktewater in de regio en aan het aanpassen van de watersystemen op verwachtte klimaatverandering.

De kern van onze aanpak is een regionale benadering van deelnemers. We benaderen de boeren op polderniveau, samen met de waterschappen en erfbetreders in zogenaamde poldernetwerken. Deze regionale aanpak sluit goed aan bij de belevingswereld van de boer en bij de thema’s waar hij op zijn bedrijf, in zijn watersysteem, zijn grondsoort en/of ligging mee te maken heeft.

De kennisoverdracht en -uitwisseling zijn maatwerk op lokaal niveau. Per polder kijken we welke thema’s spelen op het gebied van waterkwaliteit, watersystemen en welke kennisbehoefte er is. Met diverse kennisbijeenkomsten, vakdagen, excursies en demonstraties wordt de kennis over genoemde thema’s uitgewisseld tussen de diverse deelnemers en partijen en nieuwe kennis wordt gedeeld door de kennispartijen.

Website

Eindresultaat: Polderkennis op Peil | Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

www.rijnvechtenvenen.nl  

Projectleider

Projectleider
José van Miltenburg
Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.
06-4745 2979

Partner(s)

Partner(s)
PPP-Agroadvies BV
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lopikerwaard eo
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Waternet