Precisie met techniek in graslandmanagement

Uitvoeringsperiode: 01-03-2019 t/m 01-03-2022
Regio: NL-121 Noord-Friesland
Status: Afgerond

 

Projectbeschrijving (project is afgerond)

Probleem

De conditie van de Nederlandse landbouwbodems gaat aantoonbaar achteruit. In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan. Er ontstaan meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Het water- en bodemsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Aanpak

Met dit project wordt aangetoond dat door precisielandbouw en precisiebemesting de conditie van het grondwater, oppervlaktewater en de bodem duidelijk verbeterd kan worden en bewustwording gecreëerd bij de melkveehouders, dat een goede bodem ook positieve resultaten voor hen kan opleveren. Het project is gericht is op precisiebemesting op maat en deels op de totale bewerking. De onderdelen zijn:

  • Het verbeteren van de bodemconditie zodat de buffer- en sponswerking wordt geoptimaliseerd;
  • Het verminderen van de kunstmesthoeveelheden en het efficiënter bemesten met drijfmest, zodat uitstroom in grond- en oppervlaktewater wordt beperkt
  • De boer bewust maken van de belangen van een goede bodem.

Eindresultaat

Binnen het project “Precisie met Techniek in graslandmanagement” zijn op 9 melkveehouderijbedrijven innovatieve technieken toegepast op verdeeld over de drie noordelijke provincies. Tezamen met vier loonbedrijven en een bedrijf gespecialiseerd in drone-vluchten, is niet alleen gewerkt aan het in kaart brengen van landbouwbodems maar ook aan de betrouwbaarheid en interpretatie van apparatuur en data uit die apparatuur. Technische hulpmiddelen zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse landbouw. Door voortdurende ontwikkeling van systemen kunnen we snel data verkrijgen en deze omzetten naar managementmaatregelen. Drones maken het mogelijk vanaf grote hoogte data te verwerken. In ons project is de drone samen met de bodemscan en NIR-systematiek in de praktijk onderzocht.

Door de koppeling van datagestuurd management aan de fysieke toestand van een perceel, is een goed beeld gekregen van de (huidige) mogelijkheden van technische hulpmiddelen in graslandmanagement. De inzet van technieken die precisielandbouw bevorderen vergen inzet van (extra) loonwerk. De soilmapping dient te geschieden in een periode dat de bodem voldoende draagkracht heeft. Voor het vliegen met drones geldt dat het inzetten van de drone een goed beeld geeft op het moment van vliegen mits het gewas redelijk droog is. Veel vocht op het blad reflecteert dermate dat een goede ds- /massa-inschatting vertroebeld wordt. Via satellieten kan er ook gewerkt worden met opnames van het eigen perceel, wellicht voor het gehele areaal een financieel minder zware opgave daar het vliegen met drones toch wel weer extra kosten met zich meebrengt.

Het toedienen van mest met NIR zal nog meer verfijnd moeten worden. Bemesten op basis van N lijkt redelijk betrouwbaar, op basis van fosfaat worden de foutmarges te groot. De verdeling van N op basis van mestonderzoek, bodembiologie en vochtvoorziening is een kans voor vervolgstudie. Door betere afstemming van bemesting, portionering en aandacht voor de bodembiologie lijkt er via precisielandbouw winst te behalen op perceelemissies, kunstmestreductie en kwaliteit gras. De te volgen bemestingsstrategie is erg onderhevig aan de situatie van de percelen, grote variaties in organische stof, vochtproblemen, structuurproblemen, zuurgraad, grasklaver/kruiden hebben allen invloed.

Voor de veehouder is het verkrijgen van data voor het management cruciaal, de interpretatie van de data zorgen dat de boer meer op feiten dan op gevoel af kan gaan bij het nemen van beslissingen inzake graslandmanagement. Voor het totaalbeeld is een goede inplanning van de techniek een voorwaarde: wanneer en hoe vaak laat ik mijn bodem scannen. Zegt dit ook iets over de bodembiologie en zo ja wat is dan de te volgen strategie? Voor de veehouder zijn data dus cruciaal. Bij de vertaling naar het management is het laten bijstaan door een deskundige belangrijk!

Voor vervolgonderzoek is het belangrijk de balans tussen de fysieke bodemgesteldheid, de chemische inputvraag en de bodembiologie verder te onderzoeken. Door natuurlijke processen te stimuleren, een goede portionering van drijfmest en eventueel kunstmest, de inzet van klavers en andere kruiden kan de veehouder “sturen” op een ander graslandmanagement. Drone-en satellietbeelden + soilmapping kunnen ondersteunend werken. Het onderzoek wordt daarmee meer toegespitst op het bodemleven. Hoe krijg ik op mijn bedrijf de bodembiologie meer onder controle en hoe kan ik met minder kunstmest toch gezond gras in afdoende hoeveelheid van mijn percelen halen? Daarbij zou wellicht uitbreiding van sensoring op diverse parameters belangrijk kunnen zijn. Nu wordt via soilmapping de pH, de geleidbaarheid en het organische stofcomplex (deels) in kaart gebracht. Meer verdieping naar de bodembiologie maakt een toename aan biodiversiteit en natuurinclusiviteit mogelijk

Website: https://www.dlvadvies.nl/mest/nieuws/kunstmest-inperken-met-graslandman…

Projectleider

Projectleider
Sytze Waltje
DLV Advies
06-2043 9109

Partner(s)

Partner(s)
Melkveebedrijven Neutel en Hartog (en 7 externe deelnemers)
Loonbedrijven De Hondsrug, Mechielsen en Tamminga (en 2 externe loonwerkers)