Precisie met techniek in graslandmanagement

Uitvoeringsperiode: 01-03-2019 t/m 01-03-2022
Regio: NL-121 Noord-Friesland
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem

De conditie van de Nederlandse landbouwbodems gaat aantoonbaar achteruit. In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan. Er ontstaan meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Het water- en bodemsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Aanpak

Met dit project wordt aangetoond dat door precisielandbouw en precisiebemesting de conditie van het grondwater, oppervlaktewater en de bodem duidelijk verbeterd kan worden en bewustwording gecreëerd bij de melkveehouders, dat een goede bodem ook positieve resultaten voor hen kan opleveren. Het project is gericht is op precisiebemesting op maat en deels op de totale bewerking. De onderdelen zijn:

  • Het verbeteren van de bodemconditie zodat de buffer- en sponswerking wordt geoptimaliseerd;
  • Het verminderen van de kunstmesthoeveelheden en het efficiënter bemesten met drijfmest, zodat uitstroom in grond- en oppervlaktewater wordt beperkt
  • De boer bewust maken van de belangen van een goede bodem.

Resultaat

Door precisielandbouw (bodemscanning en drone-opnames) gekoppeld aan  precisiebemesting (GPS gestuurd bemesten op basis van taakkaarten) een optimaal bewerkingsplan maken dat gebaseerd is op de behoeften van het gewas, de verbetering van de bodem en grondwaterkwaliteit. Hierdoor spoelen er minder nutriënten uit in het grond- en oppervlaktewater en wordt de bufferzone / sponswerking van de bodem versterkt. De agrariër bewerkt zijn land op een nieuwe wijze door bijvoorbeeld  op maat mest te gebruiken terwijl de opbrengst van de gewassen hoger is dan bij traditionele landbouw waardoor de boer er beter van wordt en de kans op verspreiding van deze maatregelen verhoogd wordt.

Praktisch gezien willen we de techniek met de dataprocessing vanuit satellietbeelden meenemen. In het project wordt de mest reeds in de bemester via NIR langs ijklijnen bemonsterd. De grashoogte wordt wekelijks gemeten, tussentijdse evaluatie op management zorgt voor bijsturing op basis van verkregen data. Door het maken van uitvoerkaarten kan zo exact worden bemest op basis van het gekozen managementsysteem voor grasland (compenserend of anticiperend bemesten). Ook de keuze van het bemestingstijdstip, de keuze van meststoffen en de wijze van doseren worden op basis van verkregen data gedeeld en doorgesproken met de deelnemers. Resultaat voor de deelnemer ; beter ruwvoer met een goede verdeling energie en eiwit in gras. Gestuurd op basis van technische data en uiteraard de natuur zelf.

Website: https://www.dlvadvies.nl/mest/nieuws/kunstmest-inperken-met-graslandman…

Projectleider

Projectleider
Sytze Waltje
DLV Advies
06-2043 9109

Partner(s)

Partner(s)
Melkveebedrijven Neutel en Hartog (en 7 externe deelnemers)
Loonbedrijven De Hondsrug, Mechielsen en Tamminga (en 2 externe loonwerkers)