Precisiebemesting met circulaire meststoffen: Zuid-Holland kunstmestloos

Uitvoeringsperiode: 01-03-2018 t/m 31-12-2021
Regio: Zuid-Holland
Status: Lopend

 

Doel
Dit project streeft er naar om het gebruik van circulaire meststoffen bij precisiebemesting in de provincie Zuid-Holland versneld op te voeren. Het project voorziet in overdracht van de kennis m.b.t. de volgende onderwerpen: de machines, de meststoffen en de adviezen aangaande plaats, hoeveelheid, timing en vorm van de circulaire bemesting.

Wat de vorm betreft gaat het om vloeibare meststoffen, die zich in kleine hoeveelheden in de wortelzone laten plaatsen. In Zuid-Holland zijn en komen veel vloeibare reststromen ter beschikking van telers, die zeer toepasbaar zijn als precisiemeststof.

Aanpak
In het project wordt kennis overgedragen over het gebruik van reststromen als meststof, zoals bijvoorbeeld  zwavelzure ammoniak in oplossing afkomstig  uit luchtwassers, producten uit de bewerking van drijfmest, zoals mineralenconcentraat en producten uit de verwerking van waterzuiveringen, zoals struviet.

Het communicatieprogramma omvat het volgende:

  1. Selectie van vier demobedrijven in de teelt van resp. suikerbieten, aardappelen, vollegrondsgroenten en gras voor maaien en beweiden.
  2. Aanleggen van demonstratievelden.
  3. Organiseren van infodagen en demo’s aldaar i.s.m. met de ketenregisseurs en erfbetreders, waaronder de financieel adviseurs.
  4. Verzorgen individuele trainingen op het gebied van het opstellen van een bemestingsplan met circulaire meststoffen.

Resultaten

Er zijn inmiddels op vele bedrijven demo’s geweest met toepassing van circulaire meststoffen in diverse gewassen. Daarnaast zij er bijeenkomsten geweest met trainingen en demo’s. I.v.m. de coronacrisis worden vanaf december 2020 tot in maart 2021 veel Webinars georganiseerd in samenwerking met een POP3-project in Noord Brabant. 

Websites: 

http://www.precisiebemestingzuidholland.nl/

http://www.deboeraanhetroer.nl/

Bij de foto: Een proef met ammoniumstikstof op een demobedrijf in Wassenaar.

Projectleider

Projectleider
Wim de Hoop
KCGG
06-5051 2170