Precisiebemesting op grasland: Minimale bemesting, minimale uitspoeling, verbeterde bodem, maximale opbrengst

Uitvoeringsperiode: 01-12-2017 t/m 19-10-2020
Regio: NL-211 Noord-Overijssel
Status: Afgerond

Projectbeschrijving (project is afgerond)

Probleem

De conditie van de Nederlandse landbouwbodems gaat aantoonbaar achteruit. In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan. Er ontstaan meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Ook de waterkwaliteit, zowel van het grondwater als van het oppervlaktewater, is nog niet op orde. Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komen op een aantal plaatsen nog in te hoge concentraties voor.

Aanpak

Door plaatsspecifiek, op maat en naar behoefte te bemesten en te bewerken wordt een verbetering bereikt van de sponswerking en bufferwerking van de bodem. Hierdoor wordt een verbetering doorgevoerd aan/op het bodemleven, beworteling, minder verdichting, bodemstructuur, vlekken, pH, organische stofgehalte en de geleidbaarheid van de bodem. Het tot op detail in kaart brengen van de gesteldheid van de bodem en de behoefte van het gewas, heeft als doelstelling om preciezer en naar behoefte te kunnen bemesten. Het overbemesten van het gewas behoort hiermee tot het verleden en daarmee wordt er gewerkt aan het tegengaan van uitspoeling. Tevens brengt het een verlaging van het gebruik van kunstmest met zich mee.

Eindresultaat

Middels een innovatieve vorm van precisielandbouw (een bodemscanner en een drone) en precisiebemesting (GPS) een optimaal bewerkingsplan maken dat gebaseerd is op de behoeften van het gewas, de verbetering van de bodem en grondwaterkwaliteit. Hierdoor spoelen er minder nutriënten uit in het grond- en oppervlaktewater en wordt de bufferzone / sponswerking van de bodem versterkt. De agrariër bewerkt zijn land op een nieuwe wijze door bijvoorbeeld op maat mest te gebruiken terwijl de opbrengst van de gewassen hoger is dan bij traditionele landbouw waardoor de boer er beter van wordt en de kans op verspreiding van deze maatregelen verhoogd wordt.

Het eerste jaar was een verkenning van werken met precisiebemesting, in beeld krijgen van de huidige toestand van de bodem en de opbrengsten. Doelen zijn gesteld om het kunstmestgebruik te verminderen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit zijn de eerste stappen naar minimale bemesting, minimale uitspoeling, verbeterde bodem en maximale opbrengst. In het tweede en derde jaar zijn hierin stappen gezet in de praktijk, waarbij in eerste instantie de kunstmestgift variabel is bijgesteld. Ook is de drijfmest plaats specifiek ingezet op basis van de behoefte van de bodem bij de biologische melkveehouder.

Meetbare resultaten

  • Bepalen huidige status bodem en effecten op grond-, oppervlaktewater;
  • Bepalen status bodem en effecten op grond-, oppervlaktewater na eerste, tweede en derde groeiseizoen;
  • Vergelijking maken met traditionele werkwijze percelen;
  • Effecten op de bodem en grondwater;
  • Effecten agrariër;
  • Potentie werkwijze verder gebruik buiten pilotproject om.

Website: Precisiebemesting (dlvadvies.nl)

Projectleider

Projectleider
Tom Ploeger
DLV Rundvee Advies
06-5158 7132

Partner(s)

Partner(s)
Loonbedrijf Thijssen
Buit Biomelkveehouderij
Douma V.O.F.
Grondverzetbedrijf Koonstra B.V.
Maatschap C.B. en C.H. Holland