Verdienmodel Veenkoloniën

Uitvoeringsperiode: 01-03-2017 t/m 30-06-2018
Regio: Veenkoloniën

Projectbeschrijving (project is afgerond)

Probleem

Kenmerk van het Veenkoloniale akkerbouwbedrijf is het nauwe bouwplan, wat een grote druk legt op de bodemstructuur, bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. De problemen werden lange tijd gerepareerd door kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar daarin worden steeds meer maatschappelijke en wettelijke beperkingen opgelegd. Daarnaast is het gebied sterk gerationaliseerd op grootschalige en efficiënte landbouwproductie, met weinig ruimte voor natuur en biodiversiteit.

Aanpak

Bij het ontwikkelen van een groen verdienmodel voor de Veenkoloniën wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Gezonde teeltsystemen:  bodem & organische stof, vruchtwisseling en gezonde gewassen
  • Natuur en biodiversiteit: maatregelen op bedrijfsniveau, maatregelen op gebiedsniveau en samenwerking met niet-agrarische partners in het gebied.
  • Circulaire economie: benutting van regionale stromen, verhoging van regionale zelfvoorziening van mest en veevoer, nieuwe teelten en ketens.

Eindresultaat

  • Kennisbasis: Regionale, nationale en internationale kennis over bodemmanagement is ontsloten en vertaald naar de specifiek Veenkoloniale situatie. Dit dient als basis voor verdere uitwisseling, demonstratie en optimalisatie.
  • Living pilot organische stof: Een verbeterde versie van de systematiek voor organische stofbeheer via de inzet van organische reststromen. Inzicht in de effectiviteit van maatregelen om specifieke  knelpunten t.a.v. bodemkwaliteit in de Veenkoloniën aan te pakken.
  • Living pilot bouwplan, grondbewerking en groenbemesters: Het resultaat van deze module is meer zicht op effecten van bouwplanverruimende maatregelen, grondbewerking en inzet van groenbemesters op opbouw van de bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en –gezondheid en emissies van nutriënten. Door monitoring van effecten wordt inzicht gekregen in de organische stof opbouw, bodemchemische, -fysische en -biologische bodemkenmerken, effecten op opbrengsten en (financieel) resultaat alsmede effecten op nutriënten kringloop in de verschillende systeemaanpassingen.
  • Ontwikkeling eenvoudige indicatorset voor een gezonde, biodiverse en weerbare bodem. Hiermee wordt een praktische en bruikbare praktijktool ontwikkeld gericht op streefwaarden voor het Veenkoloniale gebied. Tevens wordt een jaarlijkse rapportage opgesteld alsmede factsheets en presentaties als input voor communicatie en kennisoverdracht

 

Projectleider

Projectleider
Tjitske de Groot
Het Drents Collectief
06-2169 8550

Partner(s)

Partner(s)
Agrarisch Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)