Vergroening Veenkoloniën

Uitvoeringsperiode: 01-03-2017 t/m 01-07-2018
Regio: Veenkoloniën

Beschrijving project

Probleem

Het Veenkoloniale akkerbouwbedrijf heeft een nauwgezet bouwplan, wat een grote druk legt op de bodemstructuur, bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. De problemen werden lange tijd gerepareerd door kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door allerlei beperkingen voldoen die niet meer. Er liggen kansen om een groen verdienmodel te realiseren, wat goed is voor de boer én zijn ecologische en maatschappelijke omgeving. Dit is mogelijk door een aantal kansen uit te werken tot een samenhangende geheel van projectvoorstellen en de opbouw van een netwerk van partners.

Aanpak

Komen tot:

  • gezonde teelten door gebruik van vruchtwisseling en gezonde gewassen;
  • natuur- en biodiversiteit door maatregelen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en door samenwerking met niet-agrarische partners.
  • een circulaire economie waarbij op regionaal niveau bestaande stromen, zelfvoorziening van mest en veevoer, nieuwe teelten en ketens zo optimaal mogelijk worden benut.

Daarmee samenhangende activiteiten:

  • de inzet van nieuwe teelten en de bijbehorende kennis;
  • netwerkvorming met regionale partners en kennispartners;
  • samen met het veld ideeën en kennis inventariseren;
  • het uitwerken van die ideeën en met de aanwezige kennis de vragen die leven antwoorden.

Verwacht resultaat

Komen tot een verbetering van de inkomenspositie van de Veenkoloniale landbouwer, naast een bijdrage leveren aan ecologische (behoud van waterkwaliteit, natuur en  biodiversiteit) en maatschappelijke doelen (grote maatschappelijke thema’s en regionale samenleving).

 

Website
https://www.innovatieveenkolonien.nl/projecten-pop3-2016-2020/pop3---vergroeningsexperimenten

Projectleider

Projectleider
Dirk Nigten
ANOG
06-24867310

Partner(s)

Partner(s)
Het Drents Collectief
Proefboerderij Valthermond