Voorkomen is beter dan genezen, Fryslân

Uitvoeringsperiode: 01-02-2019 t/m 31-07-2021
Regio: Friesland
Status: Lopend

 

Doel
DLV Advies wil binnen dit project binnen de Friese melkveesector bewustwording creëren en melkveehouders informeren op het gebied van een hygiënische werkwijze. Uiteindelijk wil DLV Advies ook de melkveehouders overtuigen om deze werkwijze op hun eigen bedrijf te implementeren.

Het primaire doel van het project is de infectiedruk op het melkveebedrijf te verlagen door een hygiënschere werkwijze. Hierdoor zullen er minder zieke dieren zijn die de productie negatief beïnvloeden, wordt er minder antibiotica gebruikt, zullen er minder koeien gedwongen worden afgevoerd; is er minder jongvee benodigd, dus lagere ammoniakemissie en CO2 emissie; zal een betere diergezondheid het dierwelzijn verbeteren.

Aanpak

  1. In een regionale bijeenkomst, zal er bewustwording gecreëerd worden over de huidige problematiek op het gebied van diergezondheid en gevlogen voor de bedrijfsvoering in relatie tot verhoogde infectiedruk op het bedrijf. Met deze regionale bijeenkomsten is het doel om 100 melkveehouders te bereiken. Hiermee wil DLV Advies circa 10% van de Friese melkveehouders bereiken.
  2. Tijdens de demonstratiedag zullen twee bedrijven bezocht worden. Op het HyCare demonstratiebedrijf melkvee in één van de noordelijke provincies zal een demonstratie plaatsvinden waarbij de deelnemende melkveehouders zullen ervaren wat de effecten zijn van het streven naar een hygiënische werkwijze op een melkveebedrijf. Hier kunnen ze ook de praktische toepasbaarheid van de maatregelen zien. Ook zal er een HyCare varkensbedrijf worden bezocht.
  3. Twee studieclubs met ieder 10 deelnemers is opgericht. Doel hiervan is dat zij samen met experts van elkaar leren onder andere door het delen van ervaringen. Daarnaast is het doel om bij alle deelnemers melkveehouders actieve maatregelen te treffen in een hygiënischere werkwijze. Deze kunnen gezien worden als pilotbedrijven.
  4. De opgedane kennis en ervaringen van de eerste 3 fases zullen verspreid worden onder de Friese melkveehouders. Dit zal enerzijds gebeuren middels een flyer. Anderzijds zullen opgedane kennis, ervaringen en resultaten middels een inleiding gedeeld worden via externe studiegroepen.

Websites: 

https://www.dlvadvies.nl/nieuws/regelmaat-en-reinheid-houden-koe-gezond/1165

https://www.dlvadvies.nl/voorkomen-is-beter-dan-genezen 

https://www.dlvadvies.nl/nieuws/goed-biestmanagement-vermindert-gedwongen-afvoer/1363,

https://www.dlvadvies.nl/nieuws/webinar-over-optimale-voer--en-wateropname-in-de-zomer/1292

Projectleider

Projectleider
Paul Blokker
DLV Advies B.V.
06-2746 2125