Projectenoverzicht

Laatst bijgewerkt:
24 zoekresultaten
Groningen
Project Omschrijving
GLB-pilot Biodivers boeren op Schiermonnikoog Realiseren van een biodiverse landbouw op het eiland. Samen maken melkveehouders een gezamenlijk streefbeeld waarin natuur en landbouw samen gaan.
GLB-pilot Doelgericht ANLb Doelgerichter en effectiever maken van het ANLb doelgerichter en effectiever te maken door in de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie de resultaten op de bedrijven en in gebieden als uitgangspunt te nemen
GLB-pilot Een coöperatieve aanpak voor het sluiten van kringlopen op ‘t Hogeland Opzetten van een kringloopcoöperatie, waarin mest, diervoeders en organische reststromen en grond wordt geruild.
Noord-Brabant
Project Omschrijving
GLB-pilot Biologisch in Ontwikkeling Interventies en maatregelen die vanuit het GLB beschikbaar komen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de biologische regels en praktijken.
GLB-pilot Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw Onderzocht wordt hoe met SCAN-ICT zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk KPIs inzichtelijk gemaakt worden voor boeren en publieke en private beloners
GLB-pilot Circulair data gedreven Schakelen hoge zandgronden in de Kempen In twee deelprojecten wordt met zowel landbouw als natuur stakeholders gewerkt aan de opbouw van organische stof in de bodem en het bemesten zo dicht mogelijk bij de natuurlijke processen
Gelderland
Project Omschrijving
GLB-pilot BOER-EN-LAND-GOED: Groenblauwe diensten voor steenuil, patrijs en strontvlieg Aantonen dat de verwevenheid van natuur en agrarische bedrijfsvoering kan worden versterkt . Hiermee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen die de transitie naar natuurinclusieve landbouw van Stichting Twickel belemmeren.
Overijssel
Project Omschrijving
GLB-pilot BOER-EN-LAND-GOED: Groenblauwe diensten voor steenuil, patrijs en strontvlieg Aantonen dat de verwevenheid van natuur en agrarische bedrijfsvoering kan worden versterkt . Hiermee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen die de transitie naar natuurinclusieve landbouw van Stichting Twickel belemmeren.
GLB-pilot Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Ontwikkelen van een aanpak om GLB instrumenten gebiedsgericht in te zetten door nieuwe bedrijfsperspectieven te ontwikkelen door en voor agrariërs
Utrecht
Project Omschrijving
GLB-pilot Extensief veenweidenverdienbedrijf Het testen van een integrale maatregelenset bij een hoog grondwaterpeil en minder bemesting op economische perspectief bij extensivering.