POP3-projectenoverzicht

Laatst bijgewerkt: 23-03-2023
Groningen
Project Omschrijving
GLB-pilot Biodivers boeren op Schiermonnikoog Realiseren van een biodiverse landbouw op het eiland. Samen maken melkveehouders een gezamenlijk streefbeeld waarin natuur en landbouw samen gaan.
GLB-pilot Doelgericht ANLb Doelgerichter en effectiever maken van het ANLb doelgerichter en effectiever te maken door in de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie de resultaten op de bedrijven en in gebieden als uitgangspunt te nemen
GLB-pilot Een coöperatieve aanpak voor het sluiten van kringlopen op ‘t Hogeland Opzetten van een kringloopcoöperatie, waarin mest, diervoeders en organische reststromen en grond wordt geruild.
Noord-Brabant
Project Omschrijving
GLB-pilot Biologisch in Ontwikkeling Interventies en maatregelen die vanuit het GLB beschikbaar komen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de biologische regels en praktijken.
GLB-pilot Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw Onderzocht wordt hoe met SCAN-ICT zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk KPIs inzichtelijk gemaakt worden voor boeren en publieke en private beloners
GLB-pilot Circulair data gedreven Schakelen hoge zandgronden in de Kempen In twee deelprojecten wordt met zowel landbouw als natuur stakeholders gewerkt aan de opbouw van organische stof in de bodem en het bemesten zo dicht mogelijk bij de natuurlijke processen
Gelderland
Project Omschrijving
GLB-pilot BOER-EN-LAND-GOED: Groenblauwe diensten voor steenuil, patrijs en strontvlieg Aantonen dat de verwevenheid van natuur en agrarische bedrijfsvoering kan worden versterkt . Hiermee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen die de transitie naar natuurinclusieve landbouw van Stichting Twickel belemmeren.
GLB-pilot Het Markemodel Ontwikkelen van een model waarmee boeren onderling en met ketenpartijen en overheden samenwerken voor minder operationele regels en meer sturing op doelen.
GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgerichte gemengd bedrijf Ontwikkelen van methoden om de samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders mogelijk te maken voor het realiseren van een optimale nutriëntenbenutting en andere milieudoelen
Overijssel
Project Omschrijving
GLB-pilot BOER-EN-LAND-GOED: Groenblauwe diensten voor steenuil, patrijs en strontvlieg Aantonen dat de verwevenheid van natuur en agrarische bedrijfsvoering kan worden versterkt . Hiermee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen die de transitie naar natuurinclusieve landbouw van Stichting Twickel belemmeren.
GLB-pilot Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel Ontwikkelen van een aanpak om GLB instrumenten gebiedsgericht in te zetten door nieuwe bedrijfsperspectieven te ontwikkelen door en voor agrariërs
GLB-pilot Motiverend belonen in Salland Onderzoek naar wat boeren motiveert en belemmert om te werken aan GLB-doelen in proefprojecten met concrete maatregelen.
GLB-pilot Vooruit boeren op water en veen Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om door lokale vernatting bodemdaling tegen te gaan, waarbij de verlenging van ANLb-maatregelen gedurende de zomerperiode het vertrekpunt zijn.
Noord-Holland
Project Omschrijving
GLB-pilot Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw Onderzocht wordt hoe met SCAN-ICT zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk KPIs inzichtelijk gemaakt worden voor boeren en publieke en private beloners
GLB-pilot Puntensysteem Ecoregeling Ontwikkelen en testen van een puntensysteem voor de ecoregeling met meer flexibiliteit voor de agrariër, die o.a. zijn eigen ‘groene profiel’ kan bepalen
Utrecht
Project Omschrijving
GLB-pilot Extensief veenweidenverdienbedrijf Het testen van een integrale maatregelenset bij een hoog grondwaterpeil en minder bemesting op economische perspectief bij extensivering.
GLB-pilot Gescheiden met waarde Inzicht verkrijgen over de toepassing van de uit stalscheiding voortkomende dikke fractie van mest in veenweidegebieden. Dit met oog op optimalisatie van ecosysteemdiensten met focus op gebieden met hoger peil
Landelijk
Project Omschrijving
GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak bodem en water Via een integrale benadering van gebiedsopgaven de samenhang tussen opgaven, maatregelen en partijen vergroten en doelgericht en kosteneffectief te werken in de betreffende gebieden.
GLB-pilot Landbouwloket Het bundelen en toegankelijker maken van landbouwregelingen en stimuleringsbudgetten voor boeren en zorgen voor een gebiedsspecifiek aanbod van landbouwregelingen
Friesland
Project Omschrijving
GLB-pilot Kringloop Noordelijke kleischil Nederland Ontwikkelen en testen van voorbeelden van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij bij het gebruik van reststromen en voor het beter benutten van mineralen en organische stof.
GLB-pilot Maatwerk peilbeheer en innovatieve beheer- en inrichtingsmaatregelen Aldeboarn-De Deelen Onderzoeken of door een combinatie van HAKLAM (Hoog Als het Kan, Lager Als het Moet) en een set gerichte beheermaatregelen de doelen voor het veenweide gebied behaald kunnen worden.
GLB-pilot Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel Maken van een door het gebied gedragen en financieel haalbaar plan voor de realisatie van een veenweidelandgoed bij Akkrum.
Zuid-Holland
Project Omschrijving
GLB-pilot Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit Invulling geven aan de kennislacune van de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil en de invloed van slootwaterpeil op de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten.
GLB-pilot Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve landbouw Van Pallandtpolder Ontwikkelen van een concept met meer regionale voervoorziening op het gebied van eiwit en het herstel van bodemkwaliteit en biodiversiteit.