POP3-projectenoverzicht

Noord-Brabant
Project Omschrijving
3-D Gezondheidsmanagement voor varkens (3-DV) Verduurzaming van de varkenshouderij door preventie en reductie van verspreiding van zoönosen en multiresistente bacteriën.
Agro-innovatiecentrum "Hoeve het Hooghuis" Ontwikkelen van een kennis- en beleefcentrum rond agrofood. Bodemexpertise en aardobservatie wordt gecombineerd met precisielandbouw, vernieuwende teelten en teeltmethoden
Automatisch wieden praktijkrijp De ontwikkeling en verfijning van een precisie wiedmachine tot een apparaat dat ook voor andere toepassingen in de praktijk geschikt is.
Autonome Maaier Ontwikkelen en testen van een autonoom robotvoertuig centraal dat gras kan maaien, opslaan, transporteren, in de stal uitdoseren en vervolgens het gemaaide land kan bemesten.
Bataat@NL Kennis wordt ontwikkeld om oplossingen te vinden voor problemen de doorbraak van de teelt en verwerking van zoete aardappelen (bataat) in de weg staan
Bemesting op plantniveau Precisielandbouw, waarbij iedere plant individueel wordt gescand en behandeld met meststoffen of met gewasbeschermingsmiddelen.
BOLAYO - Plasticloos telen in Noord-Brabant Voor de tuinbouw wordt een teeltpot ontwikkeld, die zowel duurzaam is als door de telers gebruikt kan worden.
Champellet De bestaande champost reststroom, die gebruikt wordt als bodemverbeteraar, wordt opgewaardeerd met voordelen voor alle schakels in de keten
Collectieve wasplaats De Rips Een innovatief vulsysteem van de spuitmachine, zodat mors- en operator-exposure risico's worden gereduceerd. Het gehele traject van reinigen, zuiveren en hergebruik wordt gemonitord
Data driven farming Een nieuw stalconcept waarbij varkens real-time gevolgd worden, gericht op reductie van ammoniakuitstoot, individuele behoefte van de dieren en stimulatie van natuurlijk gedrag
Duurzame akkerbouw Landgoed De Princepeel Bodemverdichting wordt voorkomen door het weg- en veldtransport zoveel mogelijk van elkaar te scheiden, door de mest middels een ondergronds leidingnet te verpompen naar de percelen
Ecopalo De effecten op de champignonteelt worden onderzocht wanneer een deel van het gebruikte veen in de dekaarde vervangen wordt door een gras-gebaseerde NewFoss vezel.
Fladderfarm mobiel Doorontwikkeling van een innovatief eiproductie-concept met kleinschalige mobiele pluimveestallen.
HyCare 2.0 Een totaalconcept, HyCare 2.0, wordt ontwikkeld, dat bestaat uit verschillende technieken voor waterbehandeling, luchtreiniging en monitoring & borging
Indoor Strawberry Nurseries Ontwikkeling van een praktijkrijp aardbeienteeltsysteem, waarbij wordt gewerkt met een volledig geconditioneerde ruimte en kunstmatig licht.
Loskoppelen veld- en wegtransport Akkerbouwbedrijf Lavagro Het scheiden van weg- en veldtransport tijdens het rooien van aardappelen door de ontwikkeling van een zelfrijdende overlaad- en reinigingsunit, zodat de bodemlast wordt verminderd
Mineralen precies via het druppelirrigatie systeem Door het gebruik van een druppelirrigatiesysteem en sensor gestuurde informatie worden precies en efficiënt mineralen toegediend aan een aardappelgewas.
Ontwikkeling duurzame vleeskuikenstal met ECO Zero concept Een nieuwe stal van een vleeskuikenhouder voorzien van een combinatie van een warmtewisselaar en een luchtwasser. Met als resultaat reducties van geur-, fijnstof- en ammoniak-emissie
Ontwikkeling korte varkensvleesketen Een korte varkensvleesketen wordt ontwikkeld op basis van diervriendelijke varkenshouderij. En een experience centre varkens voor consumenten wordt gemaakt.
Ontwikkeling mest indampinstallatie Ontwikkelen van een indampinstallatie voor de dunne fractie mest met een mineralenconcentraat als resultaat
Phytopthora Integrated pest management Techniques (PIT) Ontwikkeling van een integrale aanpak (Integrated Pest Management) van Phytophthora in de aardappelteelt..
Plasma Activated Water De ontwikkeling van de innovatieve technologie waarmee glastuinders op duurzame wijze voedingswater met meststoffen kunnen maken en toedienen aan tuinbouwgewassen
Proeftuin Innovatie Streekproducten Brabant Het ontwikkelen van testfaciliteiten voor verwerking en productontwikkeling van tweede klasse groente, fruit en eieren tot (streek)producten met toegevoegde waarde.
Robotisering van de aardbeienoogst Een aardbeienplukrobot wordt ontwikkeld, die bestaat uit een plukrobot samenwerkend met een logistieke robot en een harvestmanagementsysteem
Sensor gestuurd Boeren in Brabant; resultaatgericht naar een goede waterkwaliteit Door metingen in oppervlaktewater, bodem en grondwater wordt sturing gegeven aan het agrarisch bodembeheer en het nutriëntenmanagement
Smaakvol varkensvlees De ontwikkeling van een duurzame en transparante keten, gericht op de productie van hoogwaardig en smaakvol varkensvlees voor retail en food service.
Smart Insect-farming Ontwikkelen van een smart insect-farming systeem waarmee Protix duurzamer, slimmer en efficiënter insecten kan kweken.
Testfaciliteit Gezonde varkensvleesketen Met metingen kan een varkenshouderij gerealiseerd worden die gezond is voor mens en dier. De juiste apparatuur is gevonden en getest om tot metingen te komen die in beeld brengen wat de kwaliteit is van voer, water, en het stalklimaat
Tuinbouw Onderzoek & Innovatie platform TOI-B Opzetten van een gefaciliteerde test & onderzoek locatie en platform voor verduurzaming van de tuinbouw.
Van ZAad tot POotaardappel TEChnologie (ZAPOTEC) Ontwikkelen van een methode om op commerciële schaal pootgoed uit aardappelzaad, inclusief bewaar- en verwerking-strategieën voor pootgoed uit aardappelzaad.
Zaad Vast & Zeker Doorontwikkeling van smaakvolle zaadvaste rassen voor extensieve en biodiverse landbouw als alternatief voor F1-hybride rassen
Flevoland
Project Omschrijving
Aardappel Pootgoed uit Zaad Komen tot een nieuw systeem voor pootaardappelproductie uit zaad, zodat nieuwe rassen sneller kunnen worden geïntroduceerd.
Akker van de Toekomst, de fysieke proeftuin voor circulaire landbouw Proeftuin voor een verregaande vorm van circulaire en natuurinclusieve akkerbouw met o.a. strokenteelt, onbereden bedden teelt (OBT), en lichte werktuigen.
Colorado Beetle Catcher: duurzame machinale plaagbestrijding Een machine wordt ontwikkeld voor machinale plaagbestrijding van de Colorado kever, gebruik makend van het gedrag van de kever
Data Boeren Een data-infrastructuur met de bijbehorende software wordt ontwikkeld, zodat aardappeltelers data kunnen gebruiken voor verbetering van rendement en duurzaamheid.
Een (energie neutrale) Kippenstal op maat voor elke kip Een nieuw stalsysteem voor vleeskuikens wordt ontworpen en getest op voordelen voor energiegebruik en dierenwelzijn
Flevoland Innovatieland Akkerbouwers worden gestimuleerd om metingen uit te voeren en slimme precisiesystemen en sensortechnologie toe te passen.
Lasting Fields in de Praktijk Ontwikkelen en testen in de praktijk van onbemande / autonome / zelfrijdende landbouwwerktuigen.
Meer Zekerheid met Lucht Ontwikkelen van een systeem van op water geteelde planten dat ziektekiemen tegengaat
Precisiebemesting op Grasland Het realiseren van een vorm van precisielandbouw en precisiebemesting dat gebaseerd is op de behoeften van het gewas, verbetering van de bodem en de kwaliteit van het grondwater.
REST-Rendement: REmming STofwisseling Witlofpennen in bewaring Aantonen dat coatings de productie verhoogt van witlofkroppen en de benutting van winbare inhoudsstoffen uit reststromen meerwaarde verhoogt.
Selectieve aanpak Phytophthora Pootgoed Bestrijding van Phytophthora in combinatie van looftrekken / wortelsnijden zorgt voor kwaliteitsverbetering in de biologisch aardappelketen.
Terroir voor de toekomst. Flevogist als Unique Selling Point Ontwikkelen van een methode om de gist uit eigen wijngaard te isoleren en te ontwikkelen tot een eigen gist
Uitrol Duurzame teelt Uien en Peen Het realiseren van een zaaitechniek voor uien en peen waarbij het zaad vooraf wordt aangebracht op een biologisch afbreekbaar doek
Voorjaarsploegen Winterbedekkende Groenbemesters Een teeltsystematiek die zorgt voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid door voorjaarsploegen en het wintergroen houden van de bodem
Vooruit met de geitenbok De vorming van een kleinschalige, rendabele en duurzame keten voor de afzet van bokjesvlees in Flevoland
WeedBuster Testen en valideren een robot die automatisch jong onkruid herkent en wied.
Limburg
Project Omschrijving
Agricorder sneltest voor koprot in uien Een DNA test die bacteriebesmettingen in uien kan aantonen zowel in het veld als in het geoogste product.
Biodivers Fruit Telen Limburg Inpassen en versterken van biodiversiteit op het fruitteeltbedrijf door maatregelen die de functionele biodiversiteit verbeteren op het gebied van bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing
Gladiolen voor de toekomst Het ontwikkelen van gladiolensoorten die bestand zijn tegen droogrot en een goede groeikracht en mooie bloeiresultaten hebben
GLB-pilot Groen, productief en levend Limburg Vergroting van biodiversiteit door ecologisch beheer van ruim 7000 percelen en landschapselementen in Limburg, door bijna 1300 boeren en particulieren.
GLB-pilot Sectorale bouwstenen voor bedrijfsgerichte verduurzaming in toekomst GLB In deze GLB-pilot kunnen boeren en tuinders mee denken over maatregelen die niet alleen duurzaamheidsdoelen dienen, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn op het boerenerf.
Prei uit de grond Ontwikkelen va een teeltsysteem voor prei uit de grond op basis van “droge mist”, waarbij geen emissies zijn naar bodem, lucht of water
Soortenrijk Grasland Limburg Ervaring wordt opgedaan met de teelt van weidekruiden en hoe dit in de productie van (ruw)voer kan worden ingepast.
Tuinrozen onder LED verlichting Ontwikkelen van LED-verlichting voor een groep rozen en bepaling van het effect daarvan op de teelt, de smaak en de geur.
Waterbeddroger Een systeem voor bewerking en droging van reststromen vanuit de akkerbouw en vollegrondsgroenten voor de markt van pet food
Friesland
Project Omschrijving
Agricorder TM DNA veldtest voor bacterieziekten in aardappelen Ontwikkelen van een DNA test waarmee snel en gemakkelijk (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen kunnen worden vastgesteld.
bOERbos De omvorming van 30 hectare Robinia bos naar een bOERbos voor duurzaam voedsel met een gezonde financiële opbrengst.
Boeren Meten Water Agrariërs en waterschappen werken samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem, hierdoor ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die verzilting en veenoxidatie kunnen beperken.
Chemievrij mais telen Fryslan Onderbouwing van de mogelijkheden van een herbicidenvrije maisteelt.
Emissieloze wasplaats Ontwikkelen van een emissieloze wasplaats ontwikkeld met reiniging van ziekteverwekkende bacteriën, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en olie.
GLB-pilot Hoe? Zo! Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit Ontwikkelen, testen en demonsteren van een GLB planvormings- & sturingssystematiek op gebiedsniveau o.a. door uitwerken van een regionaal keuzemenu voor ecoregelingen en ontwikkelen van een puntensysteem.
Informatiegestuurde, hoge resolutie precisie fertigatie in de aardappelteelt Een hoge resolutie precisie fertigatie systeem is ontwikkeld en beproefd onder praktijkomstandigheden
Koud geconserveerde melk middels technische innovatie Onderzoek naar de mogelijkheden om koud geconserveerde melk buiten het boerenerf te verkopen.
Kringlopen sluiten in de melkveesector met behulp van grasraffinage Op twee melkveebedrijven onderzoeken en demonstreren van het effect van grasraffinage op de mineralenkringlopen en de bedrijfsvoering
Maximaal melk uit gras Ontwikkelen van een bedrijfssysteem waarin maximaal wordt beweid en waarbij er een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald.
Melklab 2 Via een ketengerichte aanpak wordt natuurinclusieve melk ontwikkeld met een duurzame manier van werken bij boeren en meerwaarde creatie bij de verwerker.
Mineralenconcentraat op maat Doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderij en akkerbouw, zodat een groot gebied in Noord Nederland volledig wordt ingevuld met regionale meststoffen
Molke fan de Takomst Onderzoek naar een businessmodel voor een volledig zelfvoorzienend melkveebedrijf met low input
Natuurinclusieve verdienmodellen Ontwikkelen en verankeren van natuurinclusieve verdienmodellen voor veehouders t.b.v. volhoudbare natuurinclusieve landbouw.
Precisie met techniek in graslandmanagement Door precisielandbouw en GPS gestuurd bemesten maken van een bewerkingsplan gebaseerd op de behoeften van het gewas en verbetering van de bodem en grondwaterkwaliteit
Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders in Fryslân Vers gemaaid gras wordt via een raffinage-techniek uit elkaar gehaald. De fracties worden onderzocht op de toepasbaarheid in de landbouw.
Schone kisten en schoon oppervlaktewater Ontwikkelen van een innovatieve kistenreiniger waarbij zeer weinig of geen water wordt gebruikt
Stikstof Telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve akkerbouw Ontwikkelen van een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten
Van Veggie Lab naar Veggie Farm Fab In een proefopstelling wordt getoond hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready-to-cook).
Vogels en voorspoed Fryslân Ontwikkelen van een handleiding voor het toepassen van beweidingsmaatregelen, die ten goede komen aan het weidevogelbeheer en de bedrijfsvoering.
Gelderland
Project Omschrijving
Agroforestry-Notenpark 't Zand Stimuleren van de teelt van walnoten en hazelnoten in Nederland
Beter eten met een korte keten Oprichten van een intensief ketennetwerk voor het verstevigen van het draagvlak voor streekproducten uit de Achterhoek in de binnenstad van Doetinchem
Biokwaliteit Ontwikkelen en testen van een borgingssysteem voor productkwaliteit (met name smaak en inhoudsstoffen) in de biologische landbouw.
Biologisch leer Opwaarderen van de huiden van biologische geproduceerde dieren door afzet met een EKO-keurmerk
Biomassa in het Haarloseveld en Olden Eibergen: Organische stof tot nadenken Verhogen van het organische stofgehalte van de bodem door gebruik van biomassa, waardoor o.a. de afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater wordt verminderd
Bufferstroken 2.0; Zuiverend en Duurzaam Bufferstroken met notenbomen- of struiken langs watergangen geplaatst om het water te beschermen tegen uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
Circulair bouwen met VAB’s: de nieuwe grondstof Ontwikkelen en uittesten van een systeem om producten uit Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebowen te gebruiken voor de bouw van woningen en/of kantoren
Circulaire toekomst voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing De sloop en nieuwbouw van stallen wordt zoveel als mogelijk circulair gemaakt door verduurzaming van de keten van stallenbouw, gebruik en sloop.
Collegiale Keten Ontwikkeling van een gemeenschap van samenwerkende schakels in de keten met aandacht voor sociale en ecologische waarden
De Bekoring Een gezond voedselsysteem wordt tot stand gebracht op de Veluwezoom door middel van de oprichting van burgerboerderijen, het streekproduct Veluws Markebrood is een testcase.
De boer zelf aan het roer, meer rendement voor eigen voer De Rantsoenwijzer is ontwikkeld, waarmee het rantsoen van melkvee kan worden gemeten en verbeterd onder het motto “minder stikstof in het rantsoen met meer rendement”.
De kippen zien ze vliegen Testen van een systeem, waarbij de larven van de huisvlieg dienen als voer voor pluimvee, varkens, vissen
Duurzaam agrarisch waterbeheer Winterswijk Huppel Beheer van het watersysteem in het gebied door het nemen van maatregelen op percelen en aan watergangen t.b.v. verbetering waterkwaliteit en waterkwantiteit
Duurzaam waterbeheer in de Bommelerwaard: landbouw en waterschap samen in actie! Waterschap en boeren werken aan verbeteren van de waterkwaliteit en de watervasthoudendheid van de bodem
Duurzame eiwittransitie Het praktijkrijp maken van het kiemen van regionale geteelde eiwitrijke grondstoffen zoals granen, erwten, veldbonen, lupine, en zonnebloempitten voor pluimveevoer
Duurzame varkensstal met microbalans Een combinatie van reinigingsmiddelen, technologie en procedures wordt toegepast om het stalklimaat voor varkens te verbeteren.
Een gezonde, lokale, circulaire voedselketen in Regio Rivierenland Het opzetten van een lokale ketenorganisatie die circulair, sociaal en duurzaam is en waarin klanten en producenten zoveel mogelijk samen optrekken.
Elektronenboer, de saldering voorbij Ontwikkelen van een post-salderings businessconcept voor productie, opslag en levering van duurzame energie door samenwerkende Gelderse boeren.
Experience The Horticulture NEXTgarden Ontwikkelen van een tuinbouwbelevingscentrum in de gemeente Lingewaard voor producenten en consumenten van tuinbouwproducten, toeristen, onderzoekers en andere belanghebbenden.
Foodlab Cleantech Regio Verbinding worden in de regio gelged tussen lokale ketens en grote afnemers om de bekendheid van lokale producten onder consumenten te vergroten.
Gelders Buurt Varken Een ketenconcept waarbij de gehele keten (van boer tot en met consument) is betrokken, de varkenshouder geen grote investeringen hoeft te doen en het varken volledig wordt benut.
Gelders Living Lab: op weg naar Smart Farming Agrariërs en loonwerkers doen ervaring op met het gebruik van ‘Big data’, waarbij opbrengstvariaties van mais in kaart worden gebracht, verklaard en voorspelld.
GLB-pilot Naar 50 tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap Deze GLB-pilot richt zich op landbouwbedrijven in kleinschalige landschappen op zandgronden die met een natuurinclusieve bedrijfsvoering een bijdrage willen leveren aan biodiversiteit, landschap, kringlooplandbouw, bodem, water en klimaat.
Goed Punt! Nieuwe afzetpunten voor duurzaam, lokaal voedsel in Wageningen, Renkum en Ede Opschaling van duurzame, korte voorzieningsketens in Wageningen, Ede en Renkum door de producten uit de korte keten zichtbaar, aantrekkelijk en toegankelijk te maken.
Gras & Ko gaan mycocycling Ontwikkelen van een systeem, waarbij natuurgras als substraat voor oesterzwamteelt wordt gebruikt en verbeterd rendement van mestvergisting op een rundveebedrijf.
Heideboerderij Ontwikkelen van een business case voor een samenwerking tussen natuur en landbouw, die gericht is op integraal beheer en inzet van gescheperde schaapskuddes
Industry 4.0 onder de roostervloer Een smart emissiearm systeem wordt in de kalverhouderij ontwikkeld, dat emissie voorkomt en emissie kan voorspellen en gericht kan afvangen
Internet of Sheep Uitwisseling van gegevens via internet om onveilige percelen met resistente parasieten uit te sluiten van beweiding.
Klimaatneutrale circulaire voedselketen Arnhem/Nijmegen Uitbouwen en ontwikkelen van de huidige korte regionale voedselketen in de regio Arnhem/Nijmegen tot een klimaatneutrale circulaire voedselketen, die in 2025 is verwezenlijkt.
Korte Keten Zeldzame Rassen Park Lingezegen Vermarkten via lokale ketens van graan, vlees en groenten van zeldzame rassen op en rond Park Lingezegen, gericht op duurzaam, sociaal en maatschappelijk parkbeheer
Korte ketens in de Achterhoek Ondersteunen van boeren bij het zoeken naar nieuwe verdienmodellen met onderscheidende kwaliteitsproducten. Aanbod en vraag van lokale producten beter op elkaar afstemmen.
Korte Ketens in het Liemers Landschap in de Liemers zijn op het gebied van lokale producten verbindingen gelegd tussen producenten, verwerkers, horeca, distributie en retail; de kansen voor de regionale afzet zijn in beeld gebracht.
Korte Ketens in het Liemers Landschap 2 Opzetten voedselorganisatie, die met alle betrokkenen plannen voor korte ketens formuleert, ondersteund met praktijkervaringen en masterclasses
Korte Ketens in Lochem, Bronckhorst en Zutphen Realiseren van korte ketens tussen lokale producenten en retail, horeca en recreatie voor producten uit de Achterhoek door het verkennen van nieuwe product-markt combinaties
Korte Ketens met een boeren hart: pilots voor marketing, logistiek , productontwikkeling en communicatie Verkorten en stroomlijnen van voorzieningsketens tussen producenten en zakelijke afnemers (zorginstellingen, horecaondernemers, lokale retail, etc.) in Noord Veluwe en IJsselvallei.
Korte Voedselketens Brummen Resultaat is een voedselnetwerk in de gemeente, waardoor korte ketens tussen lokale voedselproducenten en zorginstellingen zijn ontstaan en vervolgens uitgebreid met horeca, retail, bedrijven en consumenten.
Korte Voedselketens in Brummen Vervolg In Brummen wordt verder gewerkt aan korte voorzieningsketens, zoals een keten tussen producent en consument/retail/horeca van vlees en een keten tussen producent en zorginstellingen.
Kwaliteitsproducten in een kwaliteitslandschap Zorgen dat het cultuurlandschap aantrekkelijk blijft en als unieke waarde doorwerkt in de afzet van streekproducten
Land in verbinding Er worden leer-ondernemingen opgestart, waarbij instromers worden gematcht en begeleid. Teven wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden.
Lekker Lokaal Rivierenland: Verkend, herkend en verkocht! In Rivierenland partijen rond lokale ketens dichter bij elkaar brengen en de consument en het bedrijfsleven het product beter te laten herkennen en erkennen.
Lokale graanketens Ontwikkeling van een regionale graanketen door ketenafspraken tussen telers, bakkers, en brouwers; onderzoek naar de haalbaarheid van een regionale mouterij.
Lokale waar voor de Edenaar Agrarische ondernemers en de gemeente werken samen aan de ontwikkeling van productie en afzet van unieke onderscheidende regionale producten
Markt(hal)verkenning voor regionale producten in Doetinchem Onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid voor het creëren van een afzetlocatie voor regionale producten in de vorm van een markthal en het verbinden van producenten, ondernemers en andere ketenpartijen.
Masterclass Produceren in de korte voedselketen Gemeenten Ede en Barneveld stimuleren het ontwikkelen van korte voorzieningsketens door lokale ondernemers door het aanbieden van een Masterclass.
Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen Er is een samenwerkingsverband tussen 15 producenten, afnemers, verwerkers en distributeurs gerealiseerd. Er wordt nog gewerkt aan een robuuster bedrijfsmodel.
Meet je voedselbos oogst! Vier basismeetinstrumenten worden ontwikkeld, waarmee voedselboseigenaren tastbaar bewijs kunnen leveren over hun producten.
Mestverwerking met Vortex Bij het strippen van mest wordt deze voorbewerkt, zodat er minder loog gebruikt hoeft te worden
Mineralen op Maat Doorontwikkeling van de Mestkraker, waarmee stikstof en fosfaat uit dunne rundveemest een hoogwaardige meststof wordt.
Moderne Marke Slijpbeek Er wordt gewerkt aan de versterking en uitbreiding van de samenwerking, visie- en planvorming om te komen tot een duurzame voedselketen in de regio.
Natuur inclusieve landbouw met de voederbiet Herintroductie van voederbieten voor natuurinclusieve landbouw; de voederbiet heeft landschappelijk en milieutechnisch voordelen
Natuurinclusieve landbouw met burgerparticipatie Financiële, juridische en organisatorische modellen ontwikkelen met als doel het bieden van ruimte voor boeren om meer voor natuur en landschap te doen.
Next Garden In The Spotlights Ontwikkeling van een teeltsysteem met LED-verlichting voor fresia’s met verhoogde teeltsnelheid en verbeterde kwaliteit.
Nieuwe landarrangementen voor een duurzame landbouw Boeren, burgers, wetenschappers, overheden, natuurorganisaties en landeigenaren ontwikkelen nieuwe land eigendom- en pachtconcepten.
Noten4Gelderland Stimuleren van aanplant en teelt van notenbomen in Gelderland, waarbij een financiële, technische en/of organisatorische oplossing wordt ontwikkeld voor de aanloopperiode tot rendabele productie.
Online marktplaats-tool Food Value Onderzocht of kleinschalig werkende boeren een verdienmodel kunnen ontwikkelen door samen te werken. Hiervoor is een marktplaatstool ontwikkeld voor het creëren van een keten van vertrouwen.
Oprichting samenwerkingsverband korte voorzieningsketens Lochem en Bronckhorst Verbindingen zijn gelegd tussen producenten, distributeurs, verwerkers, retail, horeca en bedrijven, waardoor lokale producten meer bekend en zichtbaar zijn.
Pepper Vision Ontwikkelen van een nieuwe web-based applicatie waarmee (paprika)telers een beter bedrijfsresultaat en een meer duurzame bedrijfsvoering kunnen realiseren.
Proeflokaal in de regio Foodvalley Versterken van de regionale samenwerking om de lokaal ontstane initiatieven te koppelen in een regionaal netwerk en zo toe te werken naar een duurzaam voedselsysteem.
QuinoaPro: duurzame hoogwaardige quinoa proteïnen Haalbaarheidsstudie naar de optimalisatie van de teelt, primaire verwerking en fractionering van quinoa zaden tot hoogwaardige proteïne ingrediënten.
Renovatie varkensstallen Aantonen dat bestaande varkensstallen op een rendabele wijze binnen de bestaande vergunning kunnen worden gerenoveerd.
Samen de schop in de grond Door boomtelers zijn maatregelen genomen en activiteiten uitgevoerd om (bodem) biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren
Samen met de stad duurzame korte ketens bevorderen De gemeente Wageningen ziet kansen in om (duurzame) korte ketens te stimuleren. Er zijn al enkele initiatieven, maar de potentie is veel groter.
Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Noordoost Veluwe Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem én de agrarische bedrijfsvoering; ondersteuning bij het aanvragen van subsidie voor fysieke investeringen
Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost Veluwe Een groep boeren zoekt samen met het waterschap naar oplossingen voor knelpunten in de waterhuishouding en welke investeringen en veranderingen in de bedrijfsvoering nodig zijn.
Samen werken aan innovaties in agrarisch bodem- en waterbeheer Groesbeek-Citters Boeren in Groesbeek - Citters krijgen kennis aangeboden over maatregelen gericht op minder grondstoffengebruik, een gesloten kringloop, versterking van de biodiversiteit en klimaatadaptatie
Schoon erf, Schone sloot! Voorkomen van erfemissie van fruitteeltbedrijven In de fruitteelt zijn activiteiten uitgevoerd om erfemissie te reduceren, de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en de biodiversiteit in en om boomgaarden te versterken
Smart Grass Production Jonge melkveehouders uit de regio hebben op proefvelden kennis opgedaan over de onderbenutting van mineralen op graslandpercelen en bodemverdichting
Startersboerderij Potentiële burger-boeren worden gestimuleerd en ondersteund om hun plannen vorm te geven.
Stimulering korte voorzieningsketens op de Noord-Veluwe – tussen land en water Stimuleren van streekproducten op de Noord-Veluwe door de bekendheid, vindbaarheid en verkrijgbaarheid er van te vergroten
Strategisch-Precies-Anders (SPA) Bodem, Klimaat en Water Ontwikkelen en uittesten van innovaties voor precisie-bodembeheer en –bemesting t.b.v. verbetering van bodem-, klimaat- en waterkwaliteit
StreekProeven Regionale producenten en andere ketenpartijen werken o.a. aan meer regionaal voedsel in het bedrijfsrestaurant van de gemeente Barneveld en een afzetpunt van regionale producten.
The Linen Project Onderzoek naar de economische levensvatbaarheid en stimulering van de vlasteelt en kleinschalige linnenproductie in Nederland
Valleivarken Samenwerking binnen de hele keten van varkenshouder tot consument met een informatiesysteem voor dieridentificatie
Van boer naar horecabord & winkelschap Horeca en winkels bewegen om meer streekproducten aan te bieden door ontmoeting te faciliteren, kennis uit te wisselen en pilots op te zetten.
Verbinden boeren/tuinders en burgers/afnemers in regio Nijmegen door korte voorzieningsketens 2.0 Nieuwe concepten en samenwerkingsvormen worden uitgewerkt om de afzet van duurzame en gezonde regionale producten te versterken.
Verfijning rantsoenadvies rundvee Onderzoek is gedaan naar gerichte voeding in relatie tot de erfelijke eigenschappen van rundvee om zo te komen tot een verlaging van het ureumgehalte
Verminderen ondergrond-verdichting Loonwerkers en hun klanten (hoofdzakelijk melkveehouders) ontwikkelen samen een kennis, die gericht is op het voorkomen en het opheffen van bodemverdichting.
Versterking van korte ketens op de Veluwe en IJssel vallei Planvorming voor versterking van het Veluws streekproduct met een voorbeeldfunctie voor duurzame voedselproductie richting horeca / restaurants en producenten.
Vier business-cases voor agro-ecologische bosbouw Vier concrete businesscases voor voedselbossen op landgoed Welna zijn uitgewerkt, die als blauwdruk kunnen dienen voor andere landgoederen.
Voedselregio Rijn, IJssel en Linge, voor een (h)eerlijk regionaal product Dit project heeft lokaal voedsel op de agenda gezet bij ondernemers, overheden en onderwijs en heeft verbindingen gelegd tussen producenten, distributeurs, verwerkers, retail, horeca, bedrijven, zorginstellingen.
Voelhoorn duurzaamheid Ontwikkelen van een betrouwbare en goedkope meetset voor het zelf en continue volgen van het bodem- en watersysteem en de interactie daarmee met het gewas
Voorbij Natuurinclusieve landbouw, op weg naar landbouwinclusieve natuur Ontwikkelen van een systeem waarbij agrarische productie ten dienste staat van de natuur. Het concept Landbouwinclusieve natuur wordt uitgewerkt en een businessplan ontwikkeld.
Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties Doorbreken Innovatieve oplossingen en toekomstscenario’s voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB's)
Waarden verwaarden Ontwikkeling van een diversiteit aan robuuste en smakelijke groente- en tarwerassen.
Wageningen Eet Duurzaam Vergroten van de afzet en zichtbaarheid van duurzame, lokale producten, geproduceerd en afgezet in een straal van 15 km rond Wageningen
Wijs met water Vallei en Veluwe Een groep boeren nemen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en doen aanvragen voor fysieke investeringen.
Zorg om Voedsel Voorzien van de kleinschalige woonzorginstelling Linge’s Zorglandgoed van gezond en duurzaam geteeld voedsel uit de directe omgeving en van de eigen locatie.
Zwammenkring regio Arnhem Lokale productie én consumptie van oesterzwammen en eventueel andere eetbare paddenstoelen tot ontwikkeling brengen.
Overijssel
Project Omschrijving
Bagger, plagsel en maaisel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz Brickz, nieuwe meststof in blokvorm, wordt gemaakt van lokale en regionale afvalstoffen. Lokale keten(s) worden opgezet om Brickz toe te passen in de landbouw voor verbetering van de bodem.
BioPlusKwaliteit Ontwikkelen van een instrument (kwaliteitsprotocol), waarmee zowel de uiterlijke kwaliteit als innerlijke kwaliteit van groenten beoordeeld kan worden
Circulair roundhouse shelter met natuurlijk belevingscentrum Het realiseren van een innovatief circulair Roundhouse Shelter voor brandrode runderen en een bijbehorende belevingscentrum voor recreatie, educatie en horeca
Circulair veevoer: van food naar feed Realiseren van een locatie waar reststoffen uit de humane voedingsindustrie worden verwerkt tot nuttig varkensvoer, waardoor diergezondheid, klimaat en economische draagkracht worden verbeterd.
De ontwikkeling van een duurzaam en economisch verantwoord leliebollenspoelproces Er is een leliebollenspoelsysteem ontwikkeld dat circulair is en tevens economisch voordelen biedt
Duurzaam waterbeheer in Olde Maten en Veerslootlanden Verkennen van de haalbaarheid van onderwaterdrainage in combinatie met andere maatregelen om zonder verdere verlaging van de oppervlaktewaterpeilen de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren
Een gezonde (b)alg! Door de verbetering en toepassing van een specifieke microalgen(mix) kan jongvee gezonder worden en is minder antibiotica nodig.
Gezamenlijk waterbeheer Markelosebroek Boeren en waterschap werken aan een integrale verbetering van het waterbeheer binnen Markelosebroek, waaronder uitvoeren van fysieke gebiedsgerichte maatregelen
Gezamenlijk wijzer met water Hof van Twente Agrarische bedrijven stellen Bedrijfswaterplannen op waarin op bedrijfsniveau wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten van bodem en water.
GLB pilot De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij Vanuit het perspectief van de kievit worden in het melkveehouderij bedrijf inpasbare maatregelen uitgevoerd t.b.v. biodiversiteit
Green Fast Food Ontwikkelen van nieuwe vegetarische fast food producten met een goede smaak en gebruik van verse microalgen.
Heel Overijssel aan het streekproduct Door ondersteuning van korte keten initiatieven komen streekproducten beter beschikbaar, waardoor meer consumenten in Overijssel lokale producten kopen.
Implementatie geïntegreerd teeltsysteem in lelies op basis van druppelirrigatie Naar een systeem van toediening van water, mineralen, (groene) gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten via een druppelirrigatiesysteem op basis van waarschuwingssystemen
Kalver huisvesting met perspectief Ontwikkelen en praktijktrijp maken van (kalver) huisvesting met de modulaire smartbox en gebruik makend van geïntegreerde hardware- en software
Krachtige Kruiden voor een Betere Diergezondheid – Praktische Tools voor het Melkveebedrijf Een praktijkklare inpassing van weidekruiden ondersteund door een effectief systeem om de gezondheid van melkvee te volgen.
Landschapsvriendelijk ondernemen: beter ondernemen in een beter landschap Samenwerking realiseren tussen natuurterreinbeheerder/grondeigenaar en ondernemers gericht op een beter landschap.
Lonend Werken Onderzoek naar een nieuwe manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker die moet leiden tot een betere bodem- en waterkwaliteit.
Optimalisatie van fertiliteit met insecten Op bedrijven met vleeskuikenouder dieren hennen en hanen in een optimale conditie brengen door het aanbieden van insecten
Precisiebemesting op grasland: Minimale bemesting, minimale uitspoeling, verbeterde bodem, maximale opbrengst Toepassen van precisielandbouw om een optimaal bewerkingsplan te maken dat gebaseerd is op de behoeften van het gewas, de verbetering van de bodem en grondwaterkwaliteit
Proeftuin Mineralen en bemesting Een betere benutting van mineralen in de regio door op maat gesneden mestverwerking en door samenwerking binnen de regio
Samen voor innovatief waterbeheer in Deldenerbroek-Zuid Grondeigenaren en het waterschap werken aan een integrale verbetering van het waterbeheer binnen het gebied Deldenerbroek.
Van hybride naar totale oplossing mestverwerking Maken van een mestkorrel, waarbij de combinatie van organische stof, voedingstoffen, bacteriën en schimmels een gezonde stimulerende uitwerking op de bodem heeft
Vruchtbare Kringloop Overijssel: innovatie door samenwerking Creëren van een optimale nutriënten kringloop en verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en -beschikbaarheid
Drenthe
Project Omschrijving
Basispakket precisielandbouw Een basispakket precisielandbouw wordt ontwikkeld waar ook de volgers mee aan de slag kunnen, waardoor precisielandbouw breed toepasbaar wordt.
Bio-economie Drentsche Aa In Nationaal Park Drentsche Aa wordt geweerkt aan het instand houden van de rentabiliteit van landbouwbedrijven door het creëren van een hogere toegevoegde waarde per hectare.
Biologische Stropharia kweek Voor het op commerciële wijze Stropharia te kweken worden technische knelpunten rondom kweek en verwerking onderzocht
Compost composities Verwaarden van groenafval reststromen door verrijking met micro-organismen of plantgerelateerde stoffen en toepassen als bodemverbeteraar in de akkerbouw en de tuinbouw
Eiwit winnen uit gras door de veehouder, voor de veehouder Een nieuwe technologie wordt ontwikkeld om eiwitten uit gras te ontsluiten, wat de veehouder zelfstandig kan uitvoeren.
Grondig onderzoek voor een weerbare bodem Het gebruik van grondmonsteranalyses, waarmee de teler vanuit biologisch perspectief een score krijgt voor de gezondheid en ziektewerendheid van de bodem
Innoveren naar duurzame en natuur inclusieve noordelijke bouwplannen De effecten op landbouw, natuur en omgeving van maatregelen op 7 akkerbouwbedrijven zijn in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Nieuwe ‘natuurinclusieve’ maatregelen zijn toegevoegd.
InsectHub Ontwikkelen van een integrale insectenketen met o.a. een kwaliteitskeurmerk en verantwoorde mestafzet/dode dieren
KringloopToppers Noord Nederland Kringlooplandbouw heeft bewezen potentie voor zowel het inkomen van de melkveehouder als voor dierenwelzijn, milieu, klimaat en biodiversiteit. Toch is de afstand tussen de voorlopers en het peloton nog altijd groot.
Maïsteelt in blijvend grasland, klimaatvriendelijk én vrij van glyfosaat Hoe omgaan met concurrerend gewas zónder tijdelijk doodspuiten van het gras als ondergewas (glyfosaatvrij) en verdere ontwikkeling van minimale grondbewerking.
Maisteelt met ondergrondse strokenploeg Verder ontwikkelen van de ondergrondse strokenploeg als vorm van niet-kerende grondbewerking voor de maisteelt
MAXSUS, Maximum sustainable Een methode wordt ontwikkeld om op basis van data van bodemscans, biomassa sensoren en opbrengstmeting, de potentiele opbrengst en de yield gap van elk perceel te bepalen..
Nieuwe technieken ten behoeve van duurzame landbouw Testen van methodes om bodemverdichtingen op te lossen om een duurzame onkruid-, loof- en groenbemester-vernietiging
Ontwikkeling duurzaamheidsapp melkveehouderij Ontwikkelen van een duurzaamheidsapp om duurzaamheid, energiebesparing en waterverbruik inzichtelijk te maken en aanbevelingen te geven over te nemen maatregelen.
PlantValue, meer halen uit groen Verwaarden van de totale plant in de akkerbouw en tuinbouw door het winnen van plantinhoudstoffen en plantgerelateerde stoffen en toepassen in verschillende producten.
Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders in de provincie Drenthe Vers gemaaid gras wordt via een raffinage-techniek uit elkaar gehaald. De fracties worden onderzocht op de toepasbaarheid in de landbouw:
Schone teelt op basis van druppelirrigatie Toediening van mineralen, (groene) gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten via een druppelirrigatiesysteem en waarschuwingssystemen.
Sensorgestuurde beregeningsinstallatie Een beregeningssysteem wordt ontwikkeld, waarbij uitsluitend gerichte beregening plaats vindt op plekken waar een relatief watertekort is vastgesteld.
ZOBAM+ Drenthe Ontwikkelen van een ondergronds solar- en sensorgestuurd beregeningssysteem. voor o.a. nachtvorstbestrijding en toediening van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
Zuid-Holland
Project Omschrijving
Beter organisch bemesten voor beter water Met leveranciers, onderzoekers en overheden werken bollentelers aan een hogere aanvoer van effectieve organische stof en voorkomen de afbraak van organische stof.
Booij & Brandwijk kaasontwikkeling Ontwikkelen van nieuwe kaassoorten en deze rechtstreeks van de kaasmakerij afzetten.
Circulaire land- en tuinbouw door recycling van organische reststromen tot biologische meststoffen organische afvalstromen uit de land- en tuinbouw recyclen tot biologische meststoffen en beproeven in de plantenteelt
De Zuileshoeve: Circulair landgebruik Onderzoek naar de randvoorwaarden waarmee rondom de Biesbosch een combinatie gemaakt kan worden van circulair grondgebruik met natuurbeheer en grondgebonden landbouw.
Dubbel gediend doel Verwaarden van producten van Dubbel Doel Dieren, waarbij gekeken wordt naar de kenmerken van het ras en de voeding. Voor de afzet wordt gekeken naar het opzetten van een lokale markt of aansluiting bij bestaande markten.
Erfverwaarding Een mobiele zelfverzuivelingsinstallatie wordt ontwikkeld waarmee veehouders zelf verscheidende dagverse producten kunnen maken.
Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen Onderzoek naar het gebruik van de larven van black soldier flies (BSF) als ‘intermediair’ om laagwaardige nutriënten uit organische reststromen om te zetten in hoogwaardige eiwitten en vetten, die dienen als voer voor visteelt.
Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht Natuur en landbouw op het Eiland van Dordrecht op elkaar afstemmen door nutriëntenkringlopen te sluiten en nieuwe teelten en eigen compostverwerking uit te werken
GoedeMarkt.nl, online marktplaats voor gezonde en duurzame boerderij producten Het bouwen van een online marktplaats voor Zuid Hollandse boerderij producten en een footprint-module voor het berekenen van de duurzaamheidsfootprint.
Hoeksche Waard Rond Verbeteren van de bodemkwaliteit met reststromen uit de landbouw en andere organische reststromen uit de regio
HW2O - Pijler 2 - klimaatadaptief bodemvochtbeheer Sluiten van water- en nutriëntenkringlopen bij open teelten door de aanleg van een Adaptief GrondwaterPeil beheerSysteem voorhet actief sturen van de bodemvochthuishouding
HW2O, investeren in maatregelen voor het verlagen van bodemdruk Resultaten zijn opgeleverd rond integraal ecologisch sloot- en randenbeheer, klimaatadaptief bodemvochtmanagement, lichte autonome voertuigen en voeding bodemleven.
Landzicht Biologisch bioweb: regionale foodhub voor online bestellen en bezorgen van biologische producten van de boer Creëren van een voedselhub voor en door boeren: een webwinkel met lokaal assortiment, lokale distributie naar de klant en authentieke lokale content.
Multi-stakeholderplan innovatie businessmodel melkveehouderij in het Groene Hart Tegen gaan van bodemdaling in het veenweidegebied koppelen aan een regionaal CO2-emissie-compensatiesysteem en het vermarkten van een regionale specialiteitenkaas
Onderzoeksproject Power2Ammonia Goeree Overflakkee Onderzocht wordt of en hoe het technisch en economisch haalbaar is om de productie van waterstof, ammoniak en kunstmest te combineren met het opvangen van piekbelasting op het elektriciteitsnet.
Proeftuin Democratische landbouw Een nieuwe benadering ontwikkelen met waardering voor duurzaamheid in de voedselketen, waardoor een verdienmodel voor agrarische producten voortkomt.
Proeftuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland De landbouw en partners in de voedselketen ontwikkelen duurzame innovaties in de praktijk om diverse kringlopen te sluiten.
Proeftuin ‘Groenste familie van Zuid-Holland’, vergroten van de afzet van regionaal geproduceerd voedsel Korte keten initiatieven worden verder ontwikkeld naar een (deels) regionale voedseleconomie door meer samenwerking, nieuwe markten en oplossen van knelpunen.
Samen innoveren voor groene groei Optimaliseren van bemesting in de akkerbouw, zodat geen middelen, water en mest wordt verspild en op basis van de milieuwinst een korte keten strategie ontwikkelen..
Samenwerking de Hollandse grasshopper, dat is een echte topper! Opzetten van een lokale voedselketen voor het produceren, verwerken en verkopen van vleesproducten op basis van sprinkhanen.
Samenwerking door leren van elders - Voedsel Innovatie Netwerken Boeren, beleidsmakers en ketenpartijen leren onderling en van andere regio’s in Europa met als doel plannen te ontwikkelen voor een aantal thema's.
Transitie regionale circulaire voedsel economie Toetsen en organiseren van de keten om uitgewerkt oesterzwam substraat op koffiedik als hoogwaardige nieuwe bodemverbeteraar in de akkerbouw toe te passen
Waterpark Verkennen in een aantal gebieden welke mogelijkheden er zijn voor teelten, aanpassingen in het watersysteem en welke recreatief-toeristische meerwaarde het gebied kan krijgen.
Groningen
Project Omschrijving
Bodem in Beeld Tegengaan van bodemverdichting in de suikerbietenteelt door ombouwen, aanpassen en afstellen van machines, zodat deze weinig rijbewegingen hoeven te maken en minimale bodemdruk geven.
Bodem, Biodiversiteit & Regio Natuurinclusief willen en kunnen Het in de praktijk uittesten en doorontwikkelen van kansrijke natuurinclusieve maatregelen gericht op de toepassing van mengteelten, leguminosen en meer organische mest.
Evergreen Akkerbouw Noord-Nederland Onderzoek naar de meerjarige effecten van groenbemesters bij de verduurzaming en continuiteit van akkerbouwbedrijven op de noordelijke klei.
GLB pilot Akkerbelt, met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw Negen Nederlandse akkerbouwcollectieven (de ‘Akkerbelt’) werken aan de nvulling van de vergroening met regionaal maatwerk, betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en betere ecologische resultaten van de vergroening.
Gronings Graan Groener en Grondiger Innovaties voor de graanteelt in het Oldambt gericht op bodem, gewasbescherming en rassenselectie.
Hightech groente (van de) boer Onderzoeken hoe en welke groente geteeld kunnen worden met reststromen (warmte, vocht, gassen en meststoffen) uit de veehouderij.
Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt Verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen door duurzaam bodembeheer en vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen.
Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling Ontwikkelen van selectiemerkers waarmee veredelaars klimaatbestendige en emissiearme rassen versneld kunnen gaan kweken
Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders in de provincie Groningen Vers gemaaid gras wordt via een raffinage-techniek uit elkaar gehaald. De fracties worden onderzocht op de toepasbaarheid in de landbouw.
Vooruit met de bok Bokjes geboren op biologische melkgeitenbedrijven opfokken en vermarkten in het biologische segment
ZOBAM+ Groningen Ontwikkelen van een ondergronds solar- en sensorgestuurd beregeningssysteem. voor o.a. nachtvorstbestrijding en toediening van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
Noord-Holland
Project Omschrijving
BRIzonder: bodem resetten & inundatie Verder onderzoek naar de combinatie van Bodem Resetten en Inunderen voor ontsmetting van de bodem.
GLB-pilot Vergroening van waterrijke veenweidegebieden In deze GLB-pilot wordt onderzocht wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen.
MAR(kt)klaar Hergebruik Drainagewater De MAR technologie voor opslaan van drainagewater in een zoetwaterbel wordt in de praktijk getest, opgeschaald en verbeterd.
Next Level Sierteeltveredeling Voor drie veel voorkomende pathogenen zijn betrouwbare biotoetsen ontwikkeld voor plantvariëteiten met hoge resistenties
Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP) Met een proefopstelling op een aardappelrooimachine wordt het oogstresultaat per strekkende meter gemeten.
Proeftuin Agroforestry Noord-Holland Op 3 proeftuinen worden praktische handvatten ontwikkeld voor de inpassing van agroforestry voor de landbouw en voor andere belanghebbenden.
Real Management in de Bollen, data gedreven kweken en broeien van bloembollen In de tulpensector wordt een data science systeem ontwikkeld dat alle informatie uit de bedrijfsprocessen verzamelt en het management ondersteunt in de operationele, tactische en strategische bedrijfsvoering
Valorisatie Reststromen Groente en Fruit Biorefinery Aantonen dat gemengde reststromen kunnen worden opgewerkt tot vermarktbare voedingsproducten.
Verduurzamen gewasteelt met Micro-Wieren Een vloeibaar product met een specifieke soort microwieren wordt op verschillende gewassen getest o.a. als alternatief vormen voor kunstmeststoffen
Verhoging Organisch Stof Gehalte Door een combinatie van maatregelen het organisch stofgehalte in de bodem verhogen.
Weerbestendige Broccoli Gekeken wordt naar de verbetering van de kwaliteit van broccoli geteeld onder extreme weersomstandigheden en verhoging van de afzet.
Zeewier in gezonde melkveehouderij De praktische toepasbaarheid van zeewier als voedingssupplement voor melkvee met betrekking tot melkproductie, recource use efficiency en methaan emissies wordt in beeld gebracht
Utrecht
Project Omschrijving
Cultuurbehoud Nieuwe Hollandse Waterlinie: Lokale ketens voor haverproducten in Utrecht Rondom de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt de teelt van haver gestimuleerd en lokale producten als brood, bier en taart of koek ontwikkeld.
Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost Maatwerk op bedrijfsniveau om kringlopen te sluiten, zodat o.a. bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit toenemen.
Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost Flexibel waterpeilbeheer op bedrijfsniveau met o.a. boerenstuwtjes om in te spelen op veranderende klimaatomstandigheden
Grondslag Veen Klei terugbrengen in de landbouwkringloop om in veenweidegebieden bodemdaling te voorkomen door binding van organische stof.
Het verhogen van eiwitgebruik van eigen land door middel van innovatief voersysteem. Ontwikkelen van een systeem met een betere benutting van eiwit van eigen land door het voeren van vers gras aan de koeien, in combinatie met vochtig maismeelsilage
Innovatief hergebruik spuiwater in fruitsector Fruittelers en een varkenshouder onderzoeken een duurzame toepassing van spuiwater als meststof, onkruidbestrijding en het effect op de natuurlijke vijanden
Ontwikkeling multifunctioneel ‘amfibievoertuig’ Ontwikkelen van een machine waarmee men kan maaien, klepelen, opladen en uit het gebied rijden in één werkgang zonder het natte terrein te beschadigen.
Proefpolder kringlooplandbouw Door versterken bodembeheer en bemesting wordt de waterkwaliteit en het handelingsperspectief voor boeren verbeterd.
Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek Onderzoek naar het sluiten van regionale nutriëntenkringlopen door het scheiden van de mest in een dikke en dunne fractie bij veehouders en toepassen bij fruittelers.
Samen werken aan niet-chemische vliegenbestrijding van rundvee Bouwen, testen en optimaliseren van een aanvullende chemievrije maatregel voor vliegenbestrijding bij vier melkveehouders
Stimuleren Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie Waarnemen en meten in de praktijk van het effect van nieuwe soorten bestuivers, zoals wilde bijen.
Tregg & Trace Een systeem met geïntegreerde camera’s wordt gebouwd op een eierinpakmachine waarmee alle geproduceerde eieren worden geteld en gefotografeerd.
Ut Rond: zuivelproduct met meerwaarde voor mens, dier, milieu en klimaat Het in de markt zetten van een kaasmerk op basis van een bedrijfssysteem met vers gras en hooi en het ontwikkelen van een markt voor deze kaas..
Zeeland
Project Omschrijving
DeltaDrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten Kennisontwikkeling voor efficiënter gebruik van zoet grondwater in de landbouw en vermindering van droogteschade.
Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat Ondersteunen van hardfruit telers bij het maken van strategische bedrijfskeuzes met een beslissingstool, waarbij het gehele bedrijf in beeld is.
Meer Fruit met minder Water Testen en praktijkrijp maken van innovatieve technieken om de zoetwatervoorraad in de bodem te vergroten en beter te benutten.
Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal Ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw, waarbij er winst is voor landbouw én natuur; de natuur wordt ingezet ten behoeve van de landbouw
Natuurinclusieve landbouw in Oostkapelle Twee biologisch dynamische landbouwbedrijven maken hun opgedane kennis over een natuurinclusief landbouwsysteem praktijkrijp. Ook de dierlijke kant van de gemengde bedrijfsvoering wordt meegenomen
Samen vooruit in de Ecoregio “Grenspark Groot Saeftinghe” De biologische teelt van akkerbouwgewassen, groenten, fruit en bloemen krijgt in het Grenspark Groot Saeftinghe een impuls door positionering in de markt
Samenwerken voor Zoetwater, van pilots naar grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland Vergroten van de kennisbasis en werkwijze voor het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid in de ondergrond op Schouwen-Duiveland.
Waterhouderij Walcheren, innovatief waterbeheer Inrichten en beheren van een duurzaam watersysteem voor de verbetering van de zoetwater beschikbaarheid en waterkwaliteit.
Veenkoloniën
Project Omschrijving
Innovatie biodiversiteit Veenkoloniën Een set van KPIs wordt getoetst op hun praktische werkbaarheid, effectiviteit en effect op de bedrijfsvoering en de biodiversiteit op akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën
Naar een rendabele sojateelt in de Veenkoloniën Stimuleren van de teelt van soja in de Veenkoloniën, zodat deze een vaste waarde in de rotatie heeft.
Rassenveredeling zetmeelaardappelen: IDA Versnelde ontwikkeling van robuuste aardappelrassen die een hoge opbrengst combineren met hoge resistentie tegen ziekte
SoMyco Ontwikkelen van een mycorrhiza granulaat ter verhoging van de weerbaarheid en opbrengst van soja en van een mobiele pers voor het koud persen van sojabonen.
Toekomst van boerderij en bodem in de Veenkoloniën Inrichten van bodemgebruik en bedrijfsplan voor een duurzame, biodiverse en rendabele akkerbouw in de Veenkoloniën.
Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag Verkennen en demonstreren van maatregelen om aardappelopslag en onkruiden in de Veenkoloniale akkerbouw te beheersen.
Verdienmodel Veenkoloniën Een groen verdienmodel voor de Veenkoloniën is ontwikkeld op basis van gezonde teeltsystemen, natuur en biodiversiteit en circulaire economie.
Vergroening Veenkoloniën Verbetering van de inkomenspositie van de boer en behoud van waterkwaliteit, natuur en  biodiversiteit