POP3-projectenoverzicht

Friesland
Project Omschrijving
Agricorder TM DNA veldtest voor bacterieziekten in aardappelen Ontwikkelen van een DNA test waarmee snel en gemakkelijk (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen kunnen worden vastgesteld.
bOERbos De omvorming van 30 hectare Robinia bos naar een bOERbos voor duurzaam voedsel met een gezonde financiële opbrengst.
Boeren Meten Water Agrariërs en waterschappen werken samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem, hierdoor ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die verzilting en veenoxidatie kunnen beperken.
Chemievrij mais telen Fryslan Onderbouwing van de mogelijkheden van een herbicidenvrije maisteelt.
Emissieloze wasplaats Ontwikkelen van een emissieloze wasplaats ontwikkeld met reiniging van ziekteverwekkende bacteriën, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en olie.
GLB-pilot Hoe? Zo! Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit Ontwikkelen, testen en demonsteren van een GLB planvormings- & sturingssystematiek op gebiedsniveau o.a. door uitwerken van een regionaal keuzemenu voor ecoregelingen en ontwikkelen van een puntensysteem.
GLB-pilot Kringloop Noordelijke kleischil Nederland Ontwikkelen en testen van voorbeelden van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij bij het gebruik van reststromen en voor het beter benutten van mineralen en organische stof.
GLB-pilot Veenweidelandgoed It Akkrumer Deel Maken van een door het gebied gedragen en financieel haalbaar plan voor de realisatie van een veenweidelandgoed bij Akkrum.
Informatiegestuurde, hoge resolutie precisie fertigatie in de aardappelteelt Een hoge resolutie precisie fertigatie systeem is ontwikkeld en beproefd onder praktijkomstandigheden
Koud geconserveerde melk middels technische innovatie Onderzoek naar de mogelijkheden om koud geconserveerde melk buiten het boerenerf te verkopen.
Kringlopen sluiten in de melkveesector met behulp van grasraffinage Op twee melkveebedrijven onderzoeken en demonstreren van het effect van grasraffinage op de mineralenkringlopen en de bedrijfsvoering
Maximaal melk uit gras Ontwikkelen van een bedrijfssysteem waarin maximaal wordt beweid en waarbij er een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald.
Melklab 2 Via een ketengerichte aanpak wordt natuurinclusieve melk ontwikkeld met een duurzame manier van werken bij boeren en meerwaarde creatie bij de verwerker.
Mineralenconcentraat op maat Doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderij en akkerbouw, zodat een groot gebied in Noord Nederland volledig wordt ingevuld met regionale meststoffen
Molke fan de Takomst Onderzoek naar een businessmodel voor een volledig zelfvoorzienend melkveebedrijf met low input
Natuurinclusieve verdienmodellen Ontwikkelen en verankeren van natuurinclusieve verdienmodellen voor veehouders t.b.v. volhoudbare natuurinclusieve landbouw.
Precisie met techniek in graslandmanagement Door precisielandbouw en GPS gestuurd bemesten maken van een bewerkingsplan gebaseerd op de behoeften van het gewas en verbetering van de bodem en grondwaterkwaliteit
Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders in Fryslân Vers gemaaid gras wordt via een raffinage-techniek uit elkaar gehaald. De fracties worden onderzocht op de toepasbaarheid in de landbouw.
Schone kisten en schoon oppervlaktewater Ontwikkelen van een innovatieve kistenreiniger waarbij zeer weinig of geen water wordt gebruikt
Stikstof Telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve akkerbouw Ontwikkelen van een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten
Van Veggie Lab naar Veggie Farm Fab In een proefopstelling wordt getoond hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready-to-cook).
Vogels en voorspoed Fryslân Ontwikkelen van een handleiding voor het toepassen van beweidingsmaatregelen, die ten goede komen aan het weidevogelbeheer en de bedrijfsvoering.